PROGRAMIN AMACI

Amaç, lisans eğitimini güzel sanatlar, tasarım ve iletişim alanında tamamlamış, gelecekte ulusal ve küresel alanda faaliyet etkin görevler üstlenebilecek öğrencilere, iç ve dış rekabet ortamında kariyerlerini geliştirmek için, iletişim sanatları ve tasarımı uzmanlık alanında yüksek lisans olanağı sağlamaktır. Uzmanlık alanı, birebir güzel sanatlar ve iletişim olmayan öğrenciler ise, hazırlık eğitimine alınarak uygun bir profil geliştirilmeye çalışılacaktır.   

 
KAPSAM

   İletişim sanatları ve tasarımı sanat dalında Yüksek Lisans programı iki yıllıktır. İlk  yılda tezli öğrencilerden en az 21 kredilik ders yükünü tamamlamaları beklenmektedir. Ancak kredi sayısı ve alınacak dersler öğrencinin önceki akademik profili ve yönelimlerine göre farklılık gösterebilir ve danışmanı ek kredi talebinde bulunabilir. Yüksek Lisans öğrencilerinin, programın kredilerini ve ikinci yıl ileri çalışmalarını tamamladıktan sonra, tezli çalışmalarının en azından keşfedici bir araştırmayı veya bir yeniliği kapsaması beklenir. Bunlar dışında, mezuniyet alanı uygun olmayan adaylara, danışmanı, hazırlık programında da dersler aldırtabilir. Bu derslerin dönemsel olması halinde, bu süre, yüksek lisans süresinden sayılmaz.

 

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Ayazağa

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00 

 


NOT : ALES belgesi istenmemektedir.

İletişim ve Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Yelda ÖZKOÇAK

DERS KODU

DERS ADI

İÇERİK

T+U+KR

AKTS

582052004820511

Bilgisayar Destekli Tasarım

Amaç/Gerekçe

Öğrencinin görsel iletişim tasarımı ve dijital medya alanında bilgi birikimine ve deneyime sahip olması amaçlanmaktadır. Bu sayede bir düşünceyi, bir kavramı görselleştirebilme, örnekleri yorumlayabilme, çözümleyebilme ve tartışabilme yetkinliğine ulaşabilmek temel hedeftir. 

Kapsam

Adobe Photoshop, Illustrator ve Indesign görüntü işleme ve yaratma programlarını kullanarak, görsel tasarım becerisi geliştirilmekte, nokta, çizgi, form ve doku gibi tasarım elemanlarıyla deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

3+0+3

6

214048200000501

İnteraktif Medya Tasarımı

Amaç / Gerekçe

Başkaları için ilginç ve tutarlı deneyimler üretmeyi temel alan bir disiplin olarak etkileşimin farklı medya ve formlarda bulunan bileşiklerinin incelenmesi ve bu bileşiklerin sadece arayüz tasarımıyla sınırlı kalmayıp yeni deneyimler tasarlanmasında yaratıcı çözümlere nasıl dönüştürülebileceğinin araştırılması amaçlanmaktadır. 

Kapsam

İnteraktif Medya Tasarımı, kullanıcı arayüzü tasarımından etkinlik ve oyun tasarımına kadar farklı pek çok uygulama ve kuramsal analizi içermektedir.

4+0+4

7

214048200000506

Klasik Animasyon

Amaç / Gerekçe

Hareket ve canlandırmanın prensiplerinin, geleneksel ve bilgisayarla üretim teknikleri üzerinden değerlendirilmesi, canlandırma sinemasının tarihsel gelişimi ve günümüz yaklaşımlarıyla ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Klasik canlandırma prensiplerinin değerlendirildiği bir çok farklı medya ve tekniği inceleyen kuramsal ve uygulama çalışmaları içermektedir.

3+0+3

6

320031200000509

İletişim Sosyolojisi

Amaç/Gerekçe

İletişim süreçleri, kitle iletişim araçları ile sosyal yapıların etkileşimleri, disiplinlerarası bir perspektifle ve iletişim, kültür, sanat ve tasarım alanlarında yapılan uygulamaların toplumsal ölçekte ortaya çıkardığı ürün ve sonuçlar açısından gözden geçirilmesi, alana dahil olan araştırma ve uygulamaların eleştirel bir yaklaşımla ele alınması, iletişim ve tasarım alanında meydana gelen değişimlerin kültürel, ekonomik ve sosyal nedenlerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Kapsam
İletişim sosyolojisi, iletişim çalışmaları alanına dahil olan disiplinlerarası çalışma, teori ve uygulamaları içermektedir.

2+0+2

5

213032000000513

Multimedya

Amaç/Gerekçe
İnsan ile bilgisayar etkileşimi alanında geçerli olan arayüz, web sayfası ve pencere tasarım ilkelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, tasarım ilkeleri doğrultusunda geliştirilen yazılım ya da materyallerin kullanılabilirlik testleri için yöntemlerin denenmesi, projelerin geliştirilmesi ve yorumlanması, insan-bilgisayar etkileşimi alanında özellikle bilgisayar ve Internet teknolojilerinin kullanımı üzerine yurtdışında ve yurt içinde yapılan çalışmaların incelenmesi temel amaçlardır.
Kapsam
Fotoğraf, video ve web tasarım tekniklerini içerir. Dijital görüntü üretim süreçleri ve estetiğine yönelik tartışmaları ve uygulamaları kapsar.

4+0+4

7

214000000000503

Renk Kuramı

Amaç/Gerekçe

Renk dizgeleri, karışım kuramları ve renk ilişkileri konusunda bilgi ve deneyim  sahibi olmak; öğrencileri, “Görsel İletişimde Renk Tasarımı” üzerine profesyonel ve uluslararası ölçütlerde yaratıcı  kılmak.

Kapsam

Sanat ve tasarımda renk kuramı Newton, Geothe, Munsel ve diğer renk sistemleri, renk armonileri, renk etkileşimi konularına dair, ileri renk terminolojisi, renk  ve ışık ilişkileri, sanat ve tasarımda renk biçim ilişkileri üzerinde araştırmalar, renklerin dalga-boyları, frekans ve dalga-boyu ilişkileri, renk görünümü, renk anlamı, valör, kroma ve doygunluk ilişkileri açısından renk küpü kuramı üzerinde araştırmalar.

3+0+3

6

214048202240504

Tasarım Kuramı ve Algoritma

Amaç/Gerekçe

Görsel Temel Tasarım, Ağ Tasarımı, Active Page Sayfa Tasarımı, Veri Tabanı Tasarımı ve Web Tasarımı ile ilgili olan dersin amacı, öğrencilerin bilgi ve uygulamaya dayalı olarak görsel iletişim tasarımı alanında arayüz ortamları tasarımında bilgisayar grafiklerinin kendine özgü dilini geliştirmesini sağlamaktır.

Kapsam

Ders kapsamında proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.

3+0+3

6

213032003110513

Kitle İletişimi ve Kültür

Amaç / Gerekçe

Toplumsal iletişimin değişim ve dönüşümlerini iletişim bilimleri disiplininin genel kavram grupları eşliğinde ve disiplinlerarası bir çalışma perspektifi ile incelemek. 

Kapsam

Kitle İletişimi, Kültür, Sözlü ve Yazılı Kültür, Kentler; Kent ve Sanat; Özel Bir İletişim Formu Olarak Edebiyat, Matbaa, Doğu:Batı, Bilim ve Din; Modern-Modernite-Modernizm, Modernleşme ve Toplumsal Değişme Yaklaşımları; “Mesen”den Pazara Sanatçı ve Sanat Eseri; Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşmenin Dönüştürdüğü Kültürel İletişim Ortamı; İletişimin Siyasallığı; Görsel İletişim Kültürü; vd. başlıkların eleştirel bir yaklaşımla ele alınması, kavramları bir araya getiren nedensel bağıntıların araştırılması.

2+0+2

5

214048200000504

Vektörel Animasyon

Amaç/Gerekçe

Bilgsayar tabanlı uygulama alanlarında vazgeçilmez bir yeri olan vektörel animasyon yeteneğinin kazandırılması.

Kapsam

Animation Studio programı ile yapılacak temel uygulamalar ve Flash Animation programı ile parçaların birleştirilmesi uygulamaları.

3+0+3

6

214000000000501

Temel Tasarım

Amaç/Gerekçe

Güncel sanatla ilişkilendirilecek olan tasarımın temel kurallarının yoğun olarak gözden geçirilmesi, etkileşimli tasarım projelerine araştırma ve hazırlık aşamalarında duyulacak becerinin elde edilmesinin sağlanması.

Kapsam

Bilgisayarlı tasarım programlarındaki kullanma becerilerinin geliştirilmesine ve tasarımların kavramla ilişkilendirilmesine yönelik uygulamalı ve teorik çalışmalar.

3+0+3

6

226000000000598

Yüksek Lisans Seminer

Öğrenciler seçtikleri bir konuda bilimsel araştırma yöntemleri ve tekniklerine uygun bilimsel bir çalışma yaparlar. Bu çalışma, anlatım teknikleri kullanılarak bir seminerle sunulur.

3+0+0

8

226000000000599

Yüksek Lisans Tez

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.

 

60