Programın Amacı

Hızla değişen dünyamızda bilim ve sanatta güncel kalabilmek, teknolojinin gerisine düşmemek ama bugüne kadar oluşan evrensel değerleri de yitirmemek ancak düzeyli ve sürekli eğitimle olasıdır. Sinema yüksek lisans programı bu bağlamda sinema eğitimini daha yetkin bir düzeye çıkarmak, eğitim-öğretim ilişkisini sürekli kılmak, gelişen teknolojik olanakları insanın özgürleşmesinden, hayatın zenginleşmesinden yana bir felsefeyle sinemaya uyarlamak üzere tasarlanmıştır. Programın temel amacı, sinemanın olanakları ve olasılıklarını araştırmak ve geleceğini üretim boyutları içerisinde tartışmaktır.

Programın Kapsamı

Sinema-Televizyon Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci yarıyıllarda 22 kredilik zorunlu derslerin ardından üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda bir kısa film üretimi ve ona bağlantılı bir tez hazırlanmasına ayrılmıştır. Kısa filmin oluşturulmasında Beykent Üniversitesi’nin teknik altyapısı ve olanakları kullanılacaktır.

Programın Öğrenim Süresi

Program süresi dört yarıyıldır. Kredili dersleri iki yarıyıl içinde tamamlayamayan öğrencilere en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir. Dört yarıyıllık süre içinde kredili dersleri tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Eğer dersler için iki yarıyıl ek süre verilmemişse tez için toplam süre altı yarıyıl okumak koşulu ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Taksim

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00 

 

 NOT : ALES belgesi istenmemektedir.

Sinema Televizyon Ana Sanat Dalı Başkanı

Prof. Dr. Oğuz Makal
 

DERS İÇERİKLERİ

DERS KODU

DERS ADI

İÇERİK

T+U+KR

AKTS

226000000000500

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu derste araştırma kavramının tarihsel gelişimi anlatılmakta, bilimsel araştırmanın tanımı yapılmakta, bilimsel düşünce, bilimsel yöntemler ve bilimsel araştırmanın sunum türleri üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede bilgi, hipotez, kuram, bilimsel yasa, tümdengelim, tümevarım, olgu, veri, bulgu, değişken, örnekleme, deney, gözlem gibi kavramlar ele alınmaktadır. Bilimsel araştırmanın aşamaları olarak araştırma konusunun belirlenmesi, sınırlandırılması, hipotez, araştırma yöntemi, veri elde etme ve analizi, sonuçların yorumlanması anlatıldıktan sonra, bilimsel araştırmanın yazım kuralları üzerinde örneklerle uygulamalı çalışmalar yapılmakta ve bunlarla beraber bilimsel etik kavramı irdelenmekte ve önemi vurgulanmaktadır.

3+0+3

6

213000000000510

Deneysel Sinema ve Kurgu

Deneysel sinema sınır konulması gerekmeyen bir araştırma sineması anlamına gelmektedir. Kurgu ise bu türün en etkili değişkenlerindendir. Bu derste deneysel sinemanın, ortaya çıktığı I.Dünya savaşı sonrası 1920’li yıllardan günümüze ne şekilde ulaştığı, sanatın diğer dallarından nasıl etkilendiği ve ülkeden ülkeye, kültürden kültüre gösterdiği farklılıklar örneklerle incelenip tartışılmaktadır.

3+0+3

6

222021200000503

Dramanın Temel İlkeleri

Anlatım formlarının doğuşu,  hazırlayan nedenleri, yapısı, Epos-Drama üzerine çalışmalar. Dramatik yapının sinematografik anlatımdaki önem ve rolünün anlatılması. Sinemanın yapı, kendi anlatım dilini yaratırken dram-dramaturji ile kurduğu ilişkinin incecelenmesi bu dersin konusudur.

3+0+3

6

213000000000505

Film, Müzik ve Müzikal

Sinemasal anlatımda sesin ve müziğin işlevi ayrı bir önem taşımakta ve ayrı bir uzmanlık alanı oluşturmaktadır. Diğer taraftan film için yapılan müzikler olduğu gibi belirli müzikler için de filmler yapılmıştır. İşte bu noktada karşımıza müzikal filmler çıkar. Bu dersin amacı ilgili öğelerin ortaya çıkartılıp sınıflandırmanın yapıldığı, örnekler üzerinde incelenip tartışıldığı, araştırmaya dayalı akademik bir ortam yaratmaktır.

3+0+3

6

213000000000519

 

Görsel İşitsel Medya ve Uluslararası Düzenlemeler

Kitle iletişim hürriyetinin boyutları, ulusal ve uluslararası belgelerde düzenlenişi, uluslararası  sözleşmeler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun uygulamaları…Görsel-işitsel yayınıcılık alanındaki oluşan, izlenmekte olan şartların, gelişmelerin çok yönlü incelenmesi.

3+0+3

6

213022000000512

Kültürel Film Eleştirisi

Sinemanın üretici kesimi ile sinemanın izleyicisi/tüketicisi arasındaki bağlantılar göz önünde tutularak, filmlerin kendi dil kullanımı içinde nasıl  anlamlandırıldığı inceleniyor. Sanatın islevi, bir sanat ürünü formu olan sinema filmlerinin anlamlandırılması, kültürel eleştiri çerçevesinde tartışılıyor.

3+0+3

6

213022400000501

Sinema Tarih İlişkisi

Bu derste tarih ve sinema ilişkileri kültürel-toplumsal ve sanatsal çerçevede inceleniyor.  Belli başlı tarihsel filmlerden politik sinemadaki tarih yansımalarına, tarihsel gerçekliğin başlıca ve özgün yorumları araştırılıyor, düşünsel çözümler yaptırılıyor.

3+0+3

6

213032000000512

 

Sinema ve Diğer Mecralar

 Sinema edebiyat-roman, resim, mimari, TV, reklam gibi farklı mecralardaki ilişkiler, etkiler üzerine alan çalışması. Sinema ve anlatı değişiminde rolleri.  Farklı kültürel alanların sinemaya çok yönlü etkileri, sinemanın bu mecralardan yararlanma sorunsalı.

3+0+3

6

213032000000507

Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar

Sinemanın küreselleşme içindeki yeri, uluslararası ilişkileri, ulusötesi-Almancılar ve ulusötesi tekil özneler üzerine araştarmaların yaptırılması.

3+0+3

6

213032000000516

 

Sinemada Akımlar

 Sinema tarihinde ortaya çıkan görüş, yöntemlerin, Dışavurumcu Alman sinemasından Yeni gerçekçilik, Yeni Dalga’ya, , Özgür Sinema’dan Deneysel Sinema  ve Dogma’ya oluşumu, başlıca örnekleri ve etkileri üzerine çalışmaların yaptırılması.

3+0+3

6

213032000000517

 

Sinemada Anlam Yaratma

Sinemada görüntü, kurgu, efekt, renk, müzik, ses, kamera hareketi, zaman vb. ögelerin sinemasal anlam yaratmadaki etkileri, rollerinin incelenmesi. Psikolojik, simgesel anlam taşıyıcısı sinemanın özelliklerinin ve kendine özgü yapısının filmlerde ortaya konulması.

3+0+3

6

213032000000504

Sinemada Anlatım Yöntemleri

Sinemada görsel anlatımın temel ögeleri ve sinema sanatının yapısal sorunları: Iletişim ve yığınsal iletim araçlarinin teknolojik ve toplumsal gelişme evreleri; Basım teknolojisi, yazılı kültür ve çizgisel anlatım; Çizgisel anlatımdan görsel anlatıma: Öykü-Roman-Senaryo; Görsel gerçeğin yansıtılması: Belgesel Sinema; Televizyon, eskiyen teknoloji ve sinemanın sanata dönüşmesi: imgesel sinema; Sinema dilinin güncel sorunları.

3+0+3

6

213032000000502

Sinemada Estetik  

Sinemanın klasik, modern, postmodern biçimlerinin ötesinde  sinemanın paradoksal yapısı, estetik özelliklerinin araştırılması. Sinemanin Aristotelesçi klasik anlatı özelliğiyle,  modern ikon-imaj özelliklerinin örneklerle karşılastırılması, incelenmesi. Tez çalışmaları için düşünce, sinematografik düşünce ve estetik yolların gösterilmesi.

3+0+3

6

226000000000598

Yüksek Lisans Seminer

Öğrenciler seçtikleri bir konuda bilimsel araştırma yöntemleri ve tekniklerine uygun bilimsel bir çalışma yaparlar. Bu çalışma, anlatım teknikleri kullanılarak bir seminerle sunulur.

3+0+0

8

226000000000599

Yüksek Lisans Tez

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.

 

60