Programın Amacı ve Gerekçe

Bu programın amacı dış politika ve uluslararası ilişkiler alanlarında kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen kişilere bu alanda spesifik bilgiler vererek,

a) Yurtiçi ve yurtdışına yönelik olarak öğretim elemanı yetiştirmek,
b) Dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında bulunan think-tank kuruluşlarına yetişmiş eleman sağlamak,
c) Öncelikle Dışişleri Bakanlığı olmak üzere devletin dış politik kadrolarına uzman ve diplomat sağlamak,
d) Ve bu konuda daha geniş bilgi sahibi olmak isteyenlere teknik ve derinlemesine bilgi sunmaktır.

Öğrenim Süresi

Yeni Kayıtta Ödenen Ücretle Öğrenciye Tanınan Süre:
Tezsiz: En fazla 3 yarıyıl
Tezli: En fazla 6 yarıyıl
Bitirme Şartları:
Tezsiz: 30 Kredi + Yüksek Lisans Projesi
Tezli: 21 Kredi + Seminer + Yüksek Lisans Tezi

 

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Taksim

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00 

 

 

 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar ve Kayıt Aşamaları aşağıdaki gibidir,

 

Kayıt aşamasında işlemlerinizi daha hızlı yürütebilmeniz için aşağıdaki süreci takip etmeniz gerekmektedir;1.  Aşağıdaki kesin kayıt evraklarınızla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine gelerek akademik kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

 

2. Akademik kayıt bittikten sonra verilecek 3 nüsha evrak ile birlikte yine aynı binada bulunan Muhasebe birimimize ödeme yaptıktan sonra size verilen 3 nüsha evrakın 1 nüshasını Öğrenci İşlerine tekrar bırakmanız  gerekmektedir.

 

-İlk dönem dersler otomatik atanacak olup ders programındaki derslere göre derslerinize gelmeniz yeterli olacaktır.

 

 

ÖNEMLİ!

ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN “ ASKERLİK TECİL YAZILARI, SÜRESİ İÇERİSİNDE ÖĞRENCİ TARAFINDAN ENSTİTÜMÜZE TALEP EDİLDİĞİ TAKDİRDE YAZILACAKTIR”

 

 

NOT: Tezli öğrenciler için Mülakat gereklidir. Bunun için Çağrı Merkezimizden veya Enstitümüzden Ön Kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yüksek Lisans Tezli Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

1- Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti)

2- Not Dökümü (Aslı veya noter onaylı sureti)

3- ALES Sonuç Belgesi (Ösym şifresi gerekmektedir)

4- Vesikalık Resim (5 adet 4,5x6cm)

5- TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı

6- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

7- Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi

 

Yüksek Lisans Tezsiz Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

1- Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti)

2- Not Dökümü (Aslı veya noter onaylı sureti)

3- Vesikalık Resim (5 adet 4,5x6cm)

4- TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı

5- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

6- Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi

Yüksek Lisans Programlarında Özel Öğrenci Olabilmek İçin Gerekli Belgeler

1- Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti)

2- Not Dökümü (Aslı veya noter onaylı sureti)

3- Vesikalık Resim (5 adet 4,5x6cm)

4- TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı

5- Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi

 

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders programı için tıklayınız.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ders programı için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER  ABD (MA) DERS İÇERİKLERİ

DERS KODU

DERS ADI

İÇERİK

T+U+KR

AKTS

313031200000503

Çağdaş Siyasal Düşünceler Tarihi

Çağdaş Siyasal Düşünceler Tarihi, batı siyasal düşüncesindeki modern çağ temsilcilerini ele almaktadır. Ders dahilinde,  egemenlik ve devlet kavramlarının doğuşuna neden olan olaylara ilaveten modern devlet anlayışının nasıl ve hangi teorilerle şekillendiği, farklı devlet teorileri ve teorisyenler yardımıyla incelenmektedir.

3+0+3

6

313000000000504

Dış Politika Analizi

Bu dersin amacı dış politika kavramlarını tanıtırken, dış politikada karar alma sürecini belirleyen ve etkileyen unsurları tartışan teorileri ele almaktır. Ayrıca,  karar alım sürecinde etkin olan siyasi, askeri ve sivil bürokrasi incelenirken, dış politikayı etkileyen iç ve dış politika faktörleri de tartışılmaktadır.

3+0+3

6

313000000000505

Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik

Bu dersin amacı etnisite ve milliyetçilik kavramlarını birbiriyle ilintili olarak incelemektir. Bu bağlamda kimlik kavramının etnisite ve milliyetçilik çerçevesinde nasıl oluştuğu analiz ederken; kimliklerin ekonomi, siyaset ve politikadaki etkileri karşılaştırmalı siyaset perspektifinden analiz edilmektedir.

3+0+3

6

313000000000506

Karşılaştırmalı Siyaset

Bu dersin amacı, siyasal sistemlerin ülkeler temelinde karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla siyasal rejimlerin, önemli devletlerin ve politik sistemlerin karşılaştırılmalı analizi yapılmaktadır. Bu çerçevede devletlerin tarihsel ve güncel durumları ele alınarak incelenmesinin sebebi siyasal, ekonomik ve diplomatik akımları açıklamaya çalışmaktadır.

3+0+3

6

313000000000519

Küreselleşme ve Uluslararası Sistem

Bu derste, küreselleşme disiplinler arası yaklaşımla ele alınmaktadır. Küreselleşmenin ekonomik alanda (uluslararası ticaret, finans, üretim ve çokuluslu şirketler) ve devlet alanında (egemenlik, eşitlik, kimlik politikaları) etkileri incelenmektedir.

3+0+3

6

313022000000508

Soğuk Savaş Tarihi

Bu ders Soğuk Savaş’ın, askeri ve diplomatik tarihinin yanı sıra bu dönemin sosyo-kültürel etkisini ve kapitalist-komünist ideolojilerin çatışmasını da inceler. Dersin başlıca konuları; soğuk savaşta çatışmanın kökleri, blokların oluşumu, gerginlik ve yumuşama dönemleri, ve Soğuk Savaşın bitişidir.

3+0+3

6

313000000000510

Türk Dış Politikası

Bu derste, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar izlediği dış politika belli tarihsel kesitlerde incelenmektedir. Ayrıca günümüzde Türkiye’nin komşuları ve yakın çevresiyle ilişkilerinde öne çıkan konular seminerler yaptırılmak suretiyle ele alınmaktadır.

3+0+3

6

313000000000521

Türk Siyasal Hayatı

Bu ders,  Türk siyasal hayatının gelişimini ve geçirdiği dönüşümleri arka planda tarihi açıdan inceler.  Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan tarihsel dönemi kapsamaktadır.  Dersin yapısı ve içeriği, modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler, toplumsal ve siyasal hareketler eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri ve pratikleri üzerinden analitik olarak incelemektedir.

3+0+3

6

313000000000517

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Bu derste Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri tarihsel bir perspektiften ele alınır. Avrupa Birliği hakkında temel bilgilerin yanı sıra, AB’nin Türkiye ile olan Ankara Anlaşması, Gümrük Birliği, resmi adaylık ve üyelik müzakeresi ilişkileri bu dersin konularındandır.

3+0+3

6

313000000000512

Türkiye'nin Güvenlik ve Dış Politika Sorunları

Bu derste Türk Dış Politikası’nın güvenlik bağlamında geniş bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Türkiye’nin stratejik konumunun getirdiği fırsatlar ve sıkıntılar, bölgeler ve sorunlar açısından incelenmektedir. Ayrıca derste Türkiye’nin güvenliğini etkileyen güncel sorunlar (Kıbrıs meselesi, Arap Baharı, Irak savaşı, NATO) tartışılır.

3+0+3

6

313052200000520

Uluslararası Enerji Politikaları

Uluslararası ilişkilerde yer alan önemli enerji konuları üzerinde durulmaktadır. Bu derste uluslararası enerji politikaları, kanunları, kurumları ve büyük devletlerin uygulamaları karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Ayrıca hem küresel hem de bölgesel enerji politikalarını etkileyen ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin etkileri tartışılıyor.

3+0+3

6

313000000000515

Uluslararası Güncel Sorunlar

Bu derste uluslararası ilişkiler ve politikada güncelliğini koruyan sorunlar tartışılmaktadır. Bu dersin amacı, uluslararası politikanın gündeminde yer alan başlıca küresel ve bölgesel sorunları anlamak için teorik bilgileri kullanmayı öğretmektir.

3+0+3

6

313000000000517

Uluslararası İlişkiler Teorisi

Bu ders Uluslararası İlişkiler teorilerine bir giriştir. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler çerçevesinde realizm, neorealizm, liberalizm, neoliberalizm ve küreselleşme teorileri inceleniyor.

3+0+3

6

313000000000518

Uluslararası Örgütler ve Birleşmiş Milletler

Bu derste NATO, Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi örgütlerin karar verme mekanizmaları ve uluslararası hukukun oluşumundaki etkileri analiz ediliyor. Bu ders ayrıca BM’nin kurumlarını ve dünyadaki rollerini vurgulayan örnek olayları kapsamaktadır.

3+0+3

6

314031300000528

Uluslararası Politik Ekonomi

Bu ders öğrencilere ekonomi ve siyaset alanındaki uluslararası süreçleri kavramada gerekli teorik araçlar ve tarihi bilgiyi kazandırmayı amaçlar. Derste UPE kuramlarını uluslararası ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişkilerle açıklamaktadır. Ayrıca Uluslararası Finans Kurumların küresel para ve kredi sisteminin işleyişindeki merkezi rolü ve önemi; tarihsel süreçte hegemon devletler yükselişi ve gerileyişi dersin konularındandır.

3+0+3

6

226000000000500

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu derste araştırma kavramının tarihsel gelişimi anlatılmakta, bilimsel araştırmanın tanımı yapılmakta, bilimsel düşünce, bilimsel yöntemler ve bilimsel araştırmanın sunum türleri üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede bilgi, hipotez, kuram, bilimsel yasa, tümdengelim, tümevarım, olgu, veri, bulgu, değişken, örnekleme, deney, gözlem gibi kavramlar ele alınmaktadır. Bilimsel araştırmanın aşamaları olarak araştırma konusunun belirlenmesi, sınırlandırılması, hipotez, araştırma yöntemi, veri elde etme ve analizi, sonuçların yorumlanması anlatıldıktan sonra, bilimsel araştırmanın yazım kuralları üzerinde örneklerle uygulamalı çalışmalar yapılmakta ve bunlarla beraber bilimsel etik kavramı irdelenmekte ve önemi vurgulanmaktadır.

3+0+3

6

226000000000598

Yüksek Lisans Seminer

(TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDİR VE ZORUNLUDUR) Seminer dersinde öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlık istedikleri konularda çeşitli projeler alarak, çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersleri içinde proje ve bilimsel araştırmalarda uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır.

3+0+3

8

226000000000599

Yüksek Lisans Tez

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.

 

60

226000000000597

Yüksek Lisans Projesi

Asgari olarak öğrencinin kazandığı bilgiyi uygulamada kullanma becerisini kanıtlamak amacıyla uygulama sorununu çözmeye veya alternatif öneriler geliştirmeye yönelik  çalışmasını içeren yazılı bir rapordur.

 

30