Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilere işletme yönetimi alanında verimli ve yetkin bir araştırma ve öğretim kariyeri için gereken tecrübe ve vasıfları kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders programı araştırma yöntemlerinde öğrenmeye dayalı deneyimler sağlamayı ve işletme yönetiminin geniş inceleme alanı içinde gerekli bilgileri geliştirmenin teorik ve felsefi temellerini oluşturmayı hedeflemektedir. İşletme Yönetimi Doktora Programı akademik kariyer yapmak isteyenlere araştırma, yöneticilik ve danışmanlık konusunda faaliyet gösterenlere ve kamu kuruluşlarında ya da özel şirketlerde üst düzey görev yapmayı hedefleyen adaylara yöneliktir.

Doktora programı bu kariyer çizgilerinin herhangi birinde ulusal ve uluslararası düzeyde performans gösterebilecek ve katkıda bulunabilecek mezunlar amaçlanmaktadır.

İşletme Yönetimi Doktora programı işletme anabilim dalı altında geniş bir yelpazede yüksek lisans(tezli) eğitimi  almış adaylara açıktır. Lisans ya da yüksek lisans eğitimleri süresince bazı temel işletme derslerini almamış adaylardan, bir yada iki yarıyıllık bilimsel hazırlık sürecine katılmaları istenebilir. Bu süreçte öğrencinin Doktora Komitesi tarafından önerilen yüksek lisans derslerini alması gerekebilir. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenci doktora programına alınır.

Yoğun araştırma ağırlığı olan programda, doktora öğrencilerinin bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kaznmaları, bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaları ve kendi ilgi alanlarında araştırma yapmaları beklenmektedir.

İşletme Yönetimi Doktora programı 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı normal olarak dört yıl sürmektedir. Doktora Yönetmeliğinin şartlı esneklikleri ile programın en fazla altı yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Programın her aşaması adayların tam zamanlı katılımını ve özverisini gerektirir.

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Taksim

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00


Öğrenci Kabul Koşulları:

İşletme Yönetimi Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Lisans ve yüksek lisans belgesi ve not dökümleri,

2-Noter onaylı ALES Sınav Sonuç Belgesi (Özel Öğrenciler Hariç)

3-Vesikalık resim(5 adet)

4-Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için; YÖK Denklik Belgesi, 
5-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan uluslararası sınav sonuç belgesi)
6-TC Kimlik numarası beyanı
7-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

İşletme Yönetimi Doktora Programında Özel Öğrenci Olabilmek İçin Gerekli Belgeler

1-Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
2-Lisans ve Yüksek Lisans Not Dökümleri Fotokopisi
3-TC Kimlik numarası beyanı
4-Vesikalık Resim (5 Adet 4,5x6cm)
5-Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi                                                                                                   
İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

DERS KODU

DERS ADI

İÇERİK

T+U+KR

AKTS

345000000000610

Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler

Bilgiyi tanımlamak, günümüzde önemini, bilgi toplumu kavramını, örgüt içinde bölümlerin ve insanları sürekli biçimde nasıl öğrenecekleri, bilgileri nasıl yaratacakları, elde edecekleri ve ilgili yerlere transferini sağlayacaklarını anlatmaktır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi, Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi, Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu İşlenmesi Transferi, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin Kurumsallaşması, Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları.

3+0+3

7

226046204820600

İleri Araştırma Yöntemleri I

Dersin amacı, doktora ögrencilerine bilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, araştırma yol ve yöntemlerini açıklamak, veri analizleri ve istatistiksel teknikleri öğretmektir. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Bilimin Tanımı ve Sosyal Bilimlerde Araştırma, Araştırma Tasarımı, Veri Toplama ve Analizi, Verilerin Özetlenmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralıkları, ANOVA Analizi, Çok Yönlü ANOVA Analizi, Korelasyon ve Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Örnek Uygulamalar.

3+0+3

7

226034500000601

İleri Araştırma Yöntemleri II

Dersin amacı, doktora ögrencilerine sosyal araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikleri derinlemesine incelemek ve yapısal eşitlik maddeleri açıklamaktır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Açıklayıcı Faktör Analizleri, MANOVA Analizi (Çok değişkenli ANOVA Tekniği), Gruplandırma Yöntemleri, Yapısal Eşitlik Modeline Giriş, Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (AMOS), Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (EQS), Doğrulayıcı Faktör Analizi (Confiratory Factor Analysis), Path Analizi, Yapısal Eşitlik Modelleri ile Etkileşimin İncelenmesi, Öğrenci Araştırma Modelleri ve Analizlerine İlişkin Sunumlar.

3+0+3

7

345034300000611

İleri Finansal Yönetim Stratejileri

İşletme Yönetimi ve Finansal Organizasyon, Finansal Politikalar Süreçler, Yatırım ve Sermaye Bütçelemesi, Sermayenin Yapılandırılması, İşletme Sermayesi Yönetimi, Kâr Payı Dağıtımı Politikaları, Kaynak Maliyeti ve Yönetimi, Risk ve Getiri Yönetimi, Finansal Yönetim Performansının Değerlendirilmesi.

3+0+3

7

345034200000612

İleri Pazarlama Stratejileri

Stratejik Pazarlama, Planlama Rekabet Avantajı Geliştirmesi İçin Pazarlama Kavramları, Araçları ve Süreçleri, Pazarlama Stratejileri Geliştirilmesi ve Organizasyonu, Değişen Piyasa Koşullarına Pazarlama Stratejilerinin Uyumu.

3+0+3

7

345000000000607

Küresel Girişimcilik, İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi

Bu derste küresel girişim kavramını, küresel rekabet, işbirliği ve ortaklıkları ele alımı incelemek amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Ortak Girişimler ve Yatırım Kavramı, Dış Büyüme Yöntemleri, Ortak Girişimlerin Oluşma Nedenleri, İşletmeleri Uluslararası Yatırımlara Yönelten Neden ve Gelişmeler, Birleşmeler ( Merger ) Şirket Evlilikleri, Müşterek Yatırım Ortaklığı, Lisans Anlaşmaları, Satış Yetkisi Verme, Satış Anlaşmaları, Frainchise ile ilgili Temel Kavramlar, Tedarikçileri veya Bayileri Ortak Etme, Dış Kaynak Kullanma (Outsourcing), Taşoranlaştırma, Teknoloji Lisansları AR-GE Sözleşmeleri.

3+0+3

7

345000000000605

Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Küresel Stratejiler

Dersin amacı, doktora öğrencilerine Stratejik Yönetimde Çağdaş yaklaşımların ve bu yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermek, Küresel Strateji yaklaşımını açıklamak, küresel stratejik oluşturma sürecini izah etmektir. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Stratejik Yönetim Süreci, PIMS Analizi Yaklaşımı, Değer Zinciri Analizi Yaklaşımı,  Kaynak Temelli Yaklaşım, Rekabet Analizi Yaklaşımı, Küresel Strateji Yaklaşımı, Endüstrinin Küreselleşme Stratejisinin Analizi, Küresel Pazar Katılımının Oluşturulması, Küresel Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı, Küresel Faaliyetlerin Konumlandırılması, Küresel Pazarlama Yaratılması, Küresel Rekabetçi Hareketlerin Oluşturulması, Küresel Organizasyon Oluşturma, Küresel Stratejiler Karşısında Bölgesel Stratejiler.

3+0+3

7

226034500000604

Yönetim Ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar

Dersin Amacı ve İçeriği: Yönetim Düşüncesinde klasik, neoklasik ve modern sonrası gelişmeler, kaos teorisi, yığışım teorisi, popülasyon ekolojisi, öz yetkinliklere odaklanma stratejisi (outsourcing), şebeke organizasyon, esnek örgütlenme yönetimi olarak takımlar, gücün veya sorumluluğun organizasyona yayılması; güçlendirme (impowermwnt), öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, yalın organizasyon, kaizen.

3+0+3

7

226000000000602

Doktora Seminer

Literatür taraması yapılarak çeşitli bilimsel çalışmalar sunum teknikleri gözetilerek çalışılır. Öğrenci, doktora öğrenimi süresince edindiği bilgileri, bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalarak hazırlayacağı bir seminer ile sunar.

3+0+0

11

226000000000699

Doktora Tez

Doktora Programının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapabilmesini, bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilmesini, yeni bilgiler ve özgün alternatif çözümler üretebilmesini sağlamak için gereken kuramsal ve uygulamalı en derin ve geniş bilimsel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Öğrenci bu düzeye ulaştığını kabul edilebilir bir Doktora Tezini sunarak kanıtlar. Bir Doktora Tezi için asgari beklenti, bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntemler geliştirmesi ya da bilinen bir yöntemin yeni alanlara uygulanabilmesinin sağlanmasıdır.

 

120