İki kutuplu uluslararası sistemin sona ermesinden sonra meydana gelen köklü değişiklikler ve giderek her alanda kendini artarak hissettiren küreselleşme sonucunda nitelikli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanlarına duyulan gereksinim son yıllarda artış göstermiştir.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programımız bu alanda artan ihtiyaca cevap verebilecek nitelikli uzman ve bilim insanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın amacı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında kuramsal alt yapı ve tarihsel bilgi ışığında günümüz gelişmelerini kavrayabilen, değerlendirebilen, eleştirebilen ve öneriler geliştirebilen akademisyen ve uzmanlar yetişmesine olanak sağlamaktır.

Programın mezunları çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşlarında, uluslararası örgütlerde, medya kuruluşları ve özel sektörde nitelikli uzmana duyulan ihtiyacı karşılayabileceklerdir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programı lisans ya da yüksek lisans programlarından en az birini  sosyal bilimler alanında tamamlamış adaylara açıktır. Doktora programı normal olarak dört yıl sürmekle birlikte en fazla altı yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.

 

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Taksim

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00

 

 

Öğrenci Kabul Koşulları:

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Lisans ve yüksek lisans belgesi ve not dökümleri, 
2-Noter onaylı ALES Sınav Sonuç Belgesi (Özel Öğrenciler Hariç)
3-Vesikalık resim(5 adet), 
4-Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için; YÖK Denklik Belgesi, 
5-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan uluslararası sınav sonuç belgesi)
6-TC Kimlik numarası beyanı
7-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında Özel Öğrenci Olabilmek İçin Gerekli Belgeler

1-Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
2-Lisans ve Yüksek Lisans Not Dökümleri Fotokopisi
3-TC Kimlik numarası beyanı
4-Vesikalık Resim (5 Adet 4,5x6cm)
5-Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi   

 

 

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

Kavramsal ve Olgusal Okuma ve Araştırma

Dersin amacı, öğrencilerin uzmanlaştıkları alana ilişkin kuramsal yaklaşımları değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrenciden siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki başlıca yapıtları derinlemesine çözümlemesi beklenmektedir. Ayrıca, bu sürecin sonunda öğrencilerin kendi özgün katkılarını oluşturmaları hedeflenmektedir.

 

Siyaset Kuramı 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler akademik alanının bir alt dalı olan Siyaset Kuramı, çağdaş siyasal düşünceyi siyasal özgürlük ve toplumsal adalet ekseninde inceler. Kuram, bireysel haklarla toplumsal adaletin nasıl bağdaştırılabileceği sorusu üzerine odaklanır. Devlet ve toplum ilişkilerini ele alarak, modern demokrasilerin içinde bulundukları sıkıntı ve meşruiyet sorununa nasıl yaklaşılacağını tartışır. 

 

Klasik ve Modern Uluslararası İlişkiler Kuramları 

Dersin amacı klasik ve modern başlıca uluslararası ilişkiler kuramlarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek ve bu sayede uluslararası ilişkilerde farklı dünya görüşlerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda; kuramların temel varsayımlarının incelenmesi, zayıf ve güçlü yanlarının analizi ve birbirleri ile karşılaştırılmaları hedeflenmektedir.

 

İktisadi ve Siyasi Küreselleşme 

Dersin amacı tarihi süreç içerisinde küreselleşmenin siyasi ve iktisadi gelişiminin incelenmesidir.  Bu amaçla küreselleşme kavramı, farklı küreselleşme yaklaşımları, küreselleşmeyi ortaya çıkaran faktörler, küreselleşme taraftarları ve karşıtlarının görüşleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından küreselleşme ve küreselleşme ile ortaya çıkan fırsat ve tehditler açıklanacaktır. Yeni uluslararası ekonomik düzenin, ticaret blokları ve uluslararası örgütlerin, sivil toplum örgütleri ve çok uluslu şirketlerin ve sürdürülebilir kalkınma gibi yeni kavramların günümüz uluslararası ilişkilerindeki yeri ve küreselleşme kapsamında önemi irdelenecektir.

 

Avrupa Bütünleşmesi 

Dersin amacı Avrupa bütünleşme tarihini, siyasi kurumlarını, AB’nin genişlemesini,  başlıca politika alanlarını ve halen devam etmekte olan finansal krizi incelemek, Avrupa’nın geleceği hakkında olası gelişmeleri ortaya koymaktır.  Bu kapsamda AB-Türkiye ilişkilerinin de irdelenmesi hedeflenmektedir.

 

Uluslararası Güvenlik 

Bu dersin amacı, mevcut uluslararası güvenlik sorunlarının tarihsel perspektif içerisinde, kavramsal açıklamalar temelinde ve kuramsal tartışmalar ışığında değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, vaka analizleri incelenirken kuramsal önerilerin hem geçerliliklerinin sınanması, hem de zayıf kaldıkları yönlerin tartışılması mümkün olacaktır. Ders kapsamında Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş gibi tarihsel olayların yanında asimetrik güvenlik tehditleri üzerinde de durularak, öğrencilerin yoğun bir analiz çalışması gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

Doktora Tezi  

Adayın, sağlam bir teorik ve kavramsal alt yapıya sahip bir tez hazırlaması beklenmektedir.

 

Seçimlik Ders İçerikleri

 

Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü 

Bu ders, devletler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü hakkında teori, hukuk ve siyasi tarih temeli üzerinde bilgi kazandırmayı amaçlar. Bu çerçevede, öncelikle uluslararası alanda mevcut olan çatışma mantığı değerlendirilerek çatışma ve işbirliği kavramlarına odaklanılır. Daha sonra, denge ve uyum politikaları tarihsel perspektif içerisinde açıklanarak, ortak güvenlik, caydırıcılık ve çevreleme politikaları üzerinde durulur. Ayrıca, uluslararası örgütlerin ortak güvenlik yaklaşımları ele alınarak kullandıkları yöntem ve araçlar tanımlanır.

 

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 

Dersin amacı, öğrencilere farklı tarihsel ve sosyoekonomik gerçekler üzerinde şekillenmiş çeşitli siyasal sistemlerin neden ve nasıl karşılaştırıldığı hakkında bilgi kazandırmaktır. Siyasal kültür, siyasal sosyalleşme, siyasi partiler, seçim sistemleri, karar alma süreci gibi ulusal farklılıklar gösteren konular üzerinde vaka analizleri aracılığıyla tartışılır. İncelenecek vakalar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler arasından seçilerek tartışmanın zenginleştirilmesi amaçlanır.