KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANSI

 PROGRAMIN AMACI

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişim, bilgi artması ve birikimi yaşanmaktadır. Bu değişim insanlarda ruhsal sorunları, bireyciliği, yalnızlaşmayı, yabancılaşmayı, iletişim sorunlarını da beraberinde getirmektedir.  

Tüm bu durumlar için topluma uygun hizmet verecek, mesleksel yönden bilgili ve becerili, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, donanımlı elemanlara gereksinme vardır. Oysa Türkiye’de bu özellikleri taşıyan yeterli sayıda klinik psikolog yoktur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı bu amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir.

Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:

1. Bilimsel düşünme biçimine sahip olma,

2. Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma,

3. Bilimsel makaleleri değerlendirme, meslektaşlarıyla bilimsel ve etik konularda iletişim kurabilme,

4. Psikoterapötik görüşme ilkelerini öğrenerek uygulama,

5. Psikopatolojik ve psikolojik değerlendirme yapabilme,

6. Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme,

7. Temel psikoterapi kuramlarını ve tekniklerini öğrenme,

8. Bütüncül yaklaşım, ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenme, uygulama.  

 

 

Derslerin Yapıldığı Yerleşke : Taksim 

Ders Gün ve Saatleri : Hafta içi akşam 19:00 - 22:00

 

 

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders programı için tıklayınız.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ders programı için tıklayınız.

 

 

 ÖNEMLİ BİLGİLER

 * Psikoloji Yüksek Lisans Programı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’ne göre yürütülür (Resmi Gazete 22 Kasım 2013 tarih ve 28829 sayı). Tüm öğrencilerin ve adayların yönetmeliği okuması önerilir. Okumak için Tıklayınız.


 * Özel öğrenci kabulü

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, mevcut mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bunlardan daha sonra lisansüstü öğrenciliğine kayıt hakkı kazananlar, özel öğrenci statüsünde iken başarılı oldukları derslerin lisansüstü çalışmalarında geçerli olması için, enstitü yönetimine başvurabilirler. Enstitü yönetim kurulunun onayı halinde, bu dersleri başarmış sayılırlar.

(3) Ancak daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananların özel öğrenci statüsünde geçirdikleri sürenin bir yarıyılı, lisansüstü eğitim öğretim süresine sayılır.

 * Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

(1) Üniversite veya enstitü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına; enstitü yönetim kurulunun kararıyla yatay geçiş yapabilir.

 * Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

(1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde eğitim ve öğretim bedelini yatırıp kesin kaydını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın ders, tez veya proje kaydını yenilemek zorundadır. Bu nedenle; öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim ve öğretim bedelini ödediklerini gösteren belgeyle birlikte diğer belgeleri enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

 * Enstitüye kesin kayıt

(1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeleri ve gerektiğinde enstitü tarafından belirlenen diğer belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için yanlış beyanda bulunan veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

(2) Türk uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya bunların Üniversitece onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının veya yetki belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri.

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı, Senato tarafından belirlenir.)

3) Yabancı dil yeterliliği gerektiren lisansüstü programlar için YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti.

5) T.C. Kimlik numarası beyanı.

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

7) Altı adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm).

8) Öğrenim bedelinin ödendiğini gösteren belge.

 * Devam koşulu ve başarı notu

Her yarıyıl, yarıyıl sonu sınav haftası hariç on dört haftadır. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için öğrencinin:

a) Teorik derslerin en az %70’ine devam etmesi,

b) Uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine katılması,

c) Uygulama veya laboratuvar çalışmalarında başarılı olması,

zorunludur.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye:

* Tez süresi  

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları kredileri başarı ile tamamlamış, seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş olan öğrenciler, üç yıllık süreden önce de mezun olabilirler.

* Danışman atanması

Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı her öğrenci için, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü yönetimine bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Atanan tez danışmanı en geç üç ay içerisinde öğrenciyle birlikte tez konusunu belirler ve tezin amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını içeren “Tez Öneri Formu” ile anabilim/anasanat dalı başkanına önerir.