T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

GEREKÇ+

 • Beykent Üniversitesi bünyesinde basılı ve elektronik ortamda üretilen akademik çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirileri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) bir araya toplanması ve üniversitemiz bünyesinde açık erişim standartlarına uygun bir Kurumsal Akademik Açık Erişim Arşiv Sistemi oluşturmak,
 • Akademik Arşiv aracılığı ile Üniversitemizde üretilen tüm akademik çıktıların toplanması, düzenlenmesi, uzun süreli saklanması, korunması ve ulusal ve uluslararası tüm kullanıcılara açık erişim olarak sunulmasını sağlamak,
 • Paylaşılan bilimsel yayınları açık erişim standartlarına uygun olarak dünya bilim çevrelerinin hizmetine sunmak,
 • Üniversitemizde atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmaların Kurumsal Akademik Arşivlerde saklanmasını sağlamak,
 • Üniversitelerimizin akademik çıktılarının Açık Erişim olarak yayınlanmasını, üniversitemizin ve dolayısıyla akademik düzeyde Türkiye’nin görünürlüğü ve yeni yapılacak araştırmalarda kamu ve özel sektörden daha fazla proje desteği alınmasını sağlamak.

BAĞLAM:

1997 yılında kurulan Üniversitemizin akademik çalışmalarının açık erişim olarak paylaşılması, bu çalışmaların görünürlüğünü ve tanınırlığını arttırmayı mümkün kılarak, yapılacak yeni araştırmalarda kamu ve özel sektörden daha fazla proje desteği sağlanmasına olanak tanıyacaktır.

Bu nedenle Beykent Üniversitesi; mensuplarına ait akademik çalışmaları, mümkün olan en geniş kitlelere ulaştırabileceği bir açık erişim mekanizması ve bu kapsamda hizmet verecek bir açık erişim arşivi kurmaya karar vermiştir. Beykent Üniversitesi Kütüphanesi, üniversite araştırmacılarına ait çalışmaların uygun formatlarda derlenmesinde, uzun dönemli korunmasında ve en geniş şekilde erişime sunulmasında stratejik bir yol oynayacaktır.

POLİTİKA AMAÇLARI:

 • Beykent Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çalışmaların uzun dönemli derlenmesinin ve korunmasının sağlanması.
 • Beykent Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çalışmaların mümkün olan en geniş çevrelerde erişime sunulması.

KAPSAM:

Politika amaçlarının birinci maddesine göre; Beykent Üniversite tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklenen ve Beykent Üniversitesi mensupları tarafından gerçekleştirilen tüm akademik çalışmaları kapsar. Beykent Üniversitesi mensuplarının Beykent Üniversitesi dışında gerçekleştirdikleri çalışmaları istenirse bu arşivde saklanabilir.

Politika amaçlarının ikinci maddesine göre, bir açık erişim platformu geliştirilerek, dağınık ortamdaki Beykent Üniversitesi mensuplarının bilimsel makale, bildiri metinleri, proje raporu, ders materyali, tez gibi yayınlarının Beykent Üniversitesi Açık Arşivi’ne girebilmesini ve bu kaynakların, tüm paydaşlara telif haklarına dikkat edilecek şekilde sunulmasını kapsar.

Eğer bir Beykent Üniversitesi mensubunun akademik çalışması daha önce farklı bir açık erişim arşivinde depolanmışsa, Beykent Üniversitesi Açık Erişim Arşivi’nde (de) saklanabilir.

TANIMLAR:

Beykent Üniversitesi Mensubu: Bu metinde Beykent Üniversitesi Akademisyenleri, Personeli ve Öğrencileri “Beykent Üniversitesi Mensupları” olarak adlandırılmıştır.

Açık Erişim: Bir Beykent Üniversitesi Mensubu tarafından gerçekleştirilmiş akademik çalışmaya ücret ödemeden, engellenmeden, dijital olarak erişebilmeyi ifade eder. Bu çalışmalar; hakem değerlendirmesinden geçerek akademik bir dergide yayınlanma hakkını kazanan makaleleri, tezleri, bildiri metinlerini, projelere ait çıktıları ve açık ders materyallerini içerir.

Akademik Çalışmalar: Beykent Üniversitesi Mensuplarının araştırmaları, aldıkları fonlar ve yaratıcı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm çalışmaları ifade eder.
İvedi Depolama: Akademik çalışmaların birer kopyasının yayın tarihinden geç olmamak koşulu ile Beykent Üniversitesi Açık Arşivi’nde depolanması faaliyetini ifade eder.

Kişisel Arşivleme: Bir Beykent Üniversitesi Mensubunun entelektüel katkı sağladığı çalışmasını Beykent Üniversitesi Açık Arşivi’nde depolanmasını içeren süreci ifade eder.

Ambargo: Araştırma sonuçlarının belli bir süre (6-12 ay) erişime kapalı olmasını ifade eder.

İLKELER:

Beykent Üniversitesi Mensupları, akademik çalışmalarının uzun dönemli derlenmesi ve korunması konusunda aşağıdaki koşulları kabul eder:

 • Her Beykent Üniversitesi Mensubunun, entelektüel katkı sağladığı tüm akademik çalışmaların son versiyonları Beykent Üniversitesi Açık Erişim Arşivi’nde depolanır. Ambargo vb. koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş bazı bireysel çalışmalar bu ilkenin dışındadır.
 • Beykent Üniversitesi Kütüphanesi, açık erişim olarak uygun şekilde yayınlanması için akademik çalışmalarını Beykent Üniversitesi Açık Arşivi’nde depolayan Beykent Üniversitesi mensupları ile birlikte çalışır.
 • Beykent Üniversitesi Kütüphanesi, Beykent Üniversitesi Açık Arşivi’nde yer alan tüm akademik çalışmaların derlenmesinin ve uzun dönemli korunmasının güvenli depolama ile gerçekleştirilmesini koordine eder.

Beykent Üniversitesi mensupları yukarıda sıralanan koşullar ile birlikte, bir akademik dergide yayımlanması onaylanmış olan akademik çalışmalara en üst düzeyde erişimin desteklenmesi için aşağıdaki süreçleri takip etmeyi onaylar.

 • Depolama: Her Beykent Üniversite Mensubu, yayın tarihinden geç olmamak koşuluyla, hakem değerlendirmelerinden geçerek, akademik bir dergide yayımlanmak için onay almış makalesinin dijital bir kopyasını Beykent Üniversitesi Açık Erişim Arşivi’nde depolar.
 • Açık Erişim/Seçimli Gecikmiş Açık Erişim: Yazar, çalışmalarının kamuya ivedilikle açılması için depolama sürecinde kullanılan açık erişim yazılımının ayarlarını “Açık Erişime İvedilikle Sunulması” seçimiyle gerçekleştirmesi yönünde desteklenir. Yazarın yayıncılarla yaptığı anlaşmalar ve kişisel arşivleme seçenekleri göz önüne alındığında, çalışmalara erişim iki başlıkta uygulanacaktır.
 • Kamuya Açık Erişim
 • Ambargo süresi sonunda Açık Erişim (Ambargo süresi 12 (on iki) ayı geçmeyecektir)
 • Lisanslama: Her Beykent Üniversitesi Mensubu, entelektüel katkı sağladığı çalışmasının Beykent Üniversitesi Kütüphanesi tarafından işletilecek Beykent üniversitesi Açık Arşivi’nde kamuya açık olarak açık dağıtım ve koruma prensiplerine uygun şekilde depolanacağını kabul eder. Yasal koşullar çerçevesinde, her Beykent Üniversitesi Mensubu çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını çiğnemeyecek şekilde tekelci olmayan, geri alınamaz ve tüm dünyada geçerli lisans anlaşması ile Beykent Üniversitesi Açık Arşivi’nde depolamaya onay verir. Bu politikanın onayı Rektör veya görevlendirdiği bir sorumlu tarafında takip edilir.
 • Çok Yazarlı Çalışmalarda Depolama Sorumluluğu: Beykent Üniversitesi Mensupları, birden fazla kurumdan birden fazla yazarın işbirliğinde hazırladıkları çalışmaları Beykent Üniversitesi Açık Arşivi’nde depolayabilirler. Birden fazla Beykent Üniversitesi Mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çok yazarlı çalışmalarda ise, kaynağı Başyazar depolar.

Bu politikanın etkin biçimde uygulanabilmesi için aşağıdaki koşullara dikkat edilmelidir.

 • Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, bu politikanın uygulanmasından sorumlu olacak ve gerektiğinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ve politikada yapılabilecek değişiklikle konusunda yürütücü görevini üstlenecektir.
 • Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, bir Açık Erişim Danışma Kurulu kurulmasına öncülük ederek bu kurulun yürütücülüğünü üstlenecektir.

Beykent Üniversitesi Açık Erişim Danışma Kurulu:

 • Rektör Yardımcısı
 • Senato Temsilcisi
 • Öğretim Üyesi
 • Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Merkezi Daire Başkanı
 • Açık Erişim Danışma Kurulu, bu politikanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerisinde her yıl, bu üç yılın sonunda takip eden dönemde ise her üç yılda bir, bu politikanın değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlü olacaktır. Kurul gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumlu olacaktır. Öneri ve görüşler Beykent Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulacaktır.