Mimarlık Doktora Programı (Phd)

Üniversiteler, bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, araştırma yapan, toplumu aydınlatan ve çağdaş dünya ile bütünleştiren, teknolojik gelişmeleri faydaya dönüştüren kurumlardır. Fen Bilimleri Enstitü bünyesindeki doktora çalışmaları, bilimsel araştırmaların gerçekleştirildiği ve yeni bilginin üretildiği programlar olarak üniversitelerin bu temel işlevlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunur.

İnşa edilmiş çevrenin olumlu yönde değişiminde teknolojik gelişmelerin, bilimsel araştırmaların etkin rolü tartışılmazdır. Bilimsel araştırmalar kuram ve gözlem üzerine temellenir. Kestirim/tahmin, varsayım/hipotez ve kanıtlama/ispat demek olan kuramsal temel, gerçek dünyayı yakalamamızı sağladığı gibi onu dönüştürme gücünü de verir. Bu açıdan irdelendiğinde kuramsal temel, mimarlığın gerçekle kurduğu ilişkinin yapısını, yalnızca analitik yöntemler aracılığı ile değil, diyalektik oluşturmak için felsefi düşünceyi de kapsar. Bu bağlamda doktora programında mimarlık alanında araştırma yapmak isteyenler, hem mimarlık düşüncesinin diyalektik temelli kuramları üzerine odaklanan alan araştırmalarına hem de analitik çalışmaların sonucunda ulaşılabilen kuramsal bir çerçevenin üretimine yönlendirilirler.

Araştırma Konuları: Mimari tasarımda çağdaş kuram ve stratejiler; Üretken Sistemler, Evrimsel/Genetik yaklaşımlar, koruma/yenileme/dönüşüm ve konut ve enerji politikaları, bölgesel/yerel/iklimsel stratejiler.

Kazanımlar: Mimarlık sorunlarını bilimsel olarak ortaya koyar, özgün bilimsel araştırmayı planlar, yürütür, sonuçlandırır, sonucu bilimsel rapor haline getirir, akademik ortamda sunar, savunur, eleştriler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirir ve mimarlık konusunda bilgi üretir. Araştırma konularında mevcut, güncel ulusal ve uluslararası bilimsel bilgiye ulaşır, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir.

Kimler Yararlanabilir: Mimarlar, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları (Bilimsel Hazırlık), İnşaat Mühendisliği (Bilimsel Hazırlık) lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler.

Başvuru Koşulları: Lisans derecesiyle başvuranlar ALES sınavında sayısal puan türünde en az 80, Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar ALES sınavında sayısal puan türünde en az 55 puan ve üstü almaları gereklidir. ALES’ e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen puanlarda eşdeğerlik aranır. ( ALES belgesi olmayan adaylar özel öğrenci statüsünde kabul edilir. ) Öğrenci kabulünde ALES puanı %50 ağırlıkta değerlendirmeye alınır.

 

Lisans derecesi ile başvuranlar 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan almış olmaları gerekir.  Yüksek Lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde ALES puanı yanı sıra lisans otalaması ve/veya yüksek lisans ortalaması ve mülakat sınavı sonucu da değerlendirilir.

 

Doktora programlarına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.