İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı altında iki program bulunmaktadır. 

 

Tasarım ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Enstitümüz bünyesinde sunulan Tasarım ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı Bilişim Teknolojisi ağırlıklı bir Y.Lisans programıdır.

İngiltere ve Avrupa ülkelerinden farklı üniversitelerden gelen öğretim üyeleri katkısı ile bu üniversiteler ile işbirliği halinde yürütülecek olan program, bilişim ağırlıklı yenilikçi dersleri ve Y.Lisans tezini birlikte içermesi nedeni ile ülkemizde bir ilk olma niteliği taşımaktadır.Programa katılan öğrencilerimize yurt dışından danışmanlar ile tez yapma imkanı sağlanacaktır.

Tasarım ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan kişiler farklı yönetim kademelerinde ve bilişim sektöründe çalışan paydaşları ile daha etkin iletişim kurma, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışabilme imkanlarına sahip olacaklardır. Ayrıca, geliştirecekleri etkin iletişim,eşgüdüm ve sahip olacakları bilgi birikimi sonucunda, artan üretkenlikte ve verimlilikte iş yapma şansına erişeceklerdir. Bilişim Tabanlı olarak eğitim verecek Tasarım ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, sektörün çağdaş yönetici ve lider gereksinimlerini karşılamak için hazırlanmıştır. Program etkin yöneticilik için gerekli yetilerin yanında, günümüzde etkin liderliğin olmazsa olmazı olan teknolojik yeterliliği de inşaat sektöründe çalışan tüm mühendis ve mimarlara kazandırmayı ilke edinmiştir.

Tasarım ve Yapım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Kimler Yararlanabilir: İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri,  Elektrik Mühendisleri, Endüstri   Mühendisleri,  Jeoloji-jeofizik  Mühendisleri, Mimarlar,  Çevre Mühendisleri, Geo-matik Mühendisleri. Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

 

Başvuru Koşulları: ALES sınavında sayısal puan türünde en az 55 puan ve üstü almak gereklidir. ALES belgesi olmayan adaylar özel öğrenci statüsünde kabul edilir.

 

Tasarım ve Yapım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Kimler Yararlanabilir: İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri,  Elektrik Mühendisleri, Endüstri   Mühendisleri,  Jeoloji-jeofizik  Mühendisleri, Mimarlar,  Çevre Mühendisleri, Geo-matik Mühendisleri. Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

 

Başvuru Koşulları: 21.11.2012 tarihli ve 2012/22 sayılı senato kararına göre ALES şartı aranmaz.

 

 

 

Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı 


Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen deprem ve diğer doğal afetlerin ülkemizde oluşturduğu sosyolojik ve ekonomik hasarın boyutları, afet riskinin azaltılmasını esas alan araştırmaların akademik düzeyde olmasını gerekli kılar.

Afetler sonucunda oluşması muhtemel zararların azaltılması için gerekli çalışmalar, sürdürülebilir deprem bilgi altyapısının oluşturulması ve bu bilgilerin toplum ile doğrudan paylaşılabilmesi gibi önemli aşamaları esas alır.

Riski azaltma kapsamında yapılan mikro bölgeleme çalışmaları, deprem ya da diğer afet risklerinin belirlenmesi, etkilerini azaltacak fiziksel planların oluşturulması, mevcut imar planlarının değerlendirilmesi, il gelişme planlarında izlenecek stratejilerin oluşturulması açısından büyük önem taşıır.

Deprem hasarlarının azaltılması için en duyarlı yerleşimler öncelikli olmak üzere yapı stoğunun bölgesel ve yerel ölçekte deprem güvenliğinin incelendiği kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bakanlıklar, valilikler, üniversiteler, belediyeler ve il özel idareleri yapıların deprem güvenliğinin değerlendirilmesinde sorumluluk üstlenecek başlıca kuruluşlardır. Yapı stoğunun yanı sıra ulaşım sistemleri, gömülü ve yerüstündeki dağıtım sistemlerinin de deprem güvenliğinin belirlenmesi bu kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu süreçte görev alacak olan meslek gruplarının afet risklerinin azaltılması ve deprem hasarlarının azaltılması konularında yetiştirilmeleri gerekir.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yukarıda belirtilen tüm gereksinimler göz önünde bulundurularak Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm” tezli yüksek lisans programının kurulması planlanmaktadır. Programın amacı, Kentsel Dönüşüm kapsamında deprem riski altındaki alanlarda riskli yapıların tespiti, söz konusu yapılarda güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev almak üzere uzmanların yetiştirilmesidir.

Deprem çalışmaları çok disiplinli bir eğitim gerektirmektedir. Bu sebeple programın temel amacı, ilgili kuruluşlarda istihdam edilen personelin Afet Yönetimi, Deprem Mühendisliği, Geo-teknik Deprem Mühendisliği, Jeodezi Mühendisliği alanlarında ve Kent Bilgi Sistemleri, riskli alanlardaki yapıların bilimsel envanter teknikleri ile tespiti konularında araştırma yapabilecek ve ilgili aktivitelerde görev alabilecek düzeyde yetiştirmek amaçlanır.

Araştırma Konuları: Riskli Alanlarda Bina Bilgi Sisteminin oluşturulmasında Envanter Yöntem ve Teknikleri, Bina Envanteri Saklama Sistemleri, Bilgisayar Destekli Riskli Bina Alanları Analizi, Yapısal Deprem MühendisliğiGeo teknik Deprem Mühendisliği, Afet Yönetim Politikaları, Riskli Alanlardaki Mevcut Yapıların Hasar Görebilirliği, Tarihi Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi, Mimarlıkta Sürdürülebilir Kalkınma, Afet Riski Altında Bina/Alan Yenileme/Dönüşümünde Çevre Entegrasyonunun Sağlanması, Deprem Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı.

Kazanımlar: Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Tezli Yüksek Lisans programından mezun olanlar, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda; Deprem riski altındaki alanlara yönelik  kentsel dönüşüm proje ve uygulamalarında görev alabilir, bilişim sektöründe çalışan paydaşları ile  etkin ilişki kurarak  eşgüdüm içinde liderlik yapabilir, yönetici olarak çalışabilir.

 

Kimler Yararlanabilir: İnşaat Mühendisleri, Jeoloji-jeofizik Mühendisleri,  Mimarlar, Geo-matik Mühendisleri. Farklı bölümlerden mezun olanlar için uygun bilimsel hazırlık programları yürütülür.

 

Başvuru Koşulları: ALES sınavında sayısal puan türünde en az 55 puan ve üstü almak gereklidir. ALES belgesi olmayan adaylar özel öğrenci statüsünde kabul edilir.