Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

LOJİSTİĞİN TEMELLERİ

345084000002101

2

0

0

2

5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, lojistik kavramının doğuşu, gelişimi,  günümüzdeki durumu ve diğer sektörler ile olan ilişkisi konusunda bilgi kazandırmak, Tedarik Zinciri Yönetimi, Dağıtım Yönetimi, Depo Yönetim Sistemleri, Taşımacılık derslerine temel olacak çıktılar kavratmaktır.

Ders İçeriği

Tarihsel Süreçte Lojistik Olgusu, Lojistik Kavramı, Lojistik Fonksiyonlar ve Dinamikleri, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı, Temel Lojistik Terimleri, Lojistikte Freight Forwarder ve Yükümlülükleri, Temel Lojistik İş Süreçleri, Lojistik Hizmet Sunumunu Destekleyici Unsurlar, Temel Lojistik Faaliyetler, Lojistikte Karar Alma Yolları, Dünyada Lojistik Yönetiminde Etkili Olan Gelişmeler.

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

 

LOJİSTİK MALİYET ANALİZİ

345084003442225

3

0

0

3

5

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere iş hayatında gerçekleştirecekleri lojistik operasyonların maliyetlerini analiz edebilecekleri ve elde ettikleri maliyetlere göre fiyat politikası oluşturabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaktır.   

Ders İçeriği

Lojistik Süreçleri Etkileyen Faktörler, Lojistik Maliyet Kalemlerini Oluşturan Faaliyetler, Lojistik Faaliyetlerde Maliyet Tahmini, Lojistik Faaliyetleri Maliyetlendirme Yaklaşımları, Lojistik Faaliyet Maliyetlerini Analiz Yöntemleri, Lojistik Maliyetlerinin Performans Düzeyine Etkisi 

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

 

Küresel Lojistik

345084000002207 

2

0

0

2

5

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere dünya çapında eşya ve bilgi akışı organizasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanmasıyla küresel lojistik kapsamında; uluslararası kara, hava, deniz, demiryolu, boru hattı taşıma türlerinin etkin kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

Ders İçeriği

Küresel Lojistik, Küresel Lojistik Boyutları, Lojistik Üs, Lojistik Üs Türleri, Lojistik Üs Temel Özellikleri, Avrupa Lojistik Üs Örnekleri, Akdeniz Lojistik Üs Örnekleri, Ortadoğu Lojistik Üs Örnekleri, Uzakdoğu Lojistik Üs Örnekleri, Amerika Lojistik Üs Örnekleri, Türkiye Lojistik Üs Haritası

 

                             

 

 

 

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

Dağıtım Yönetimi

   345084000002211 

1

2

0

2

5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere etkin bir dağıtım yönetimi sistemi kurmak, hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin (mamullerin) uygun zamanlarda, uygun yerlerde, uygun miktarlarda ve kullanılabilir biçimlerde en düşük maliyet ve en hızlı yöntemlerle alıcıya teslimi için gerekli olan lojistik sistemini kurmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Ders İçeriği

İşletmenin Fonksiyonları, Pazarlama Kavramı, Dağıtım Kavramı, Dağıtım Yönetimi Kavramı, Dağıtım Yönetiminin Amaçları, Hassas Dağıtım Yönetimi, Dağıtım Kanalı, Dağıtım Kanalı Çeşitleri, Dağıtım Stratejisi, Dağıtım Kanalında Aracılar, Dağıtım Kanalı Katmanları, Dağıtımda Yoğunluk Dereceleri

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ

345084000002223

3

0

0

3

5

Dersin Amacı

Öğrencilere;  depo sistemleri ve depolama süreçleri ilgili teorik bilgi ile depolama süreçlerini analiz edebilme, depolama yöntemlerini kullanabilme ve değerlendirebilme becerisi kazandırmaktır.

Ders İçeriği

Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Depo ve Depolama Kavramları, Depolama Kararı ve Yer Seçimi, Depo Çeşitleri, Depolama Fonksiyonları ve Faaliyetleri, Depolarda Yerleşim, Malzeme Elden Geçirme Prensipleri, Malzeme Elden Geçirme Araçları, Paletler ve Raf Sistemleri, Paketleme ve Ambalajlama, Depolarda Emniyet

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

Konteyner Sistemleri ve Deniz Liman İşletmeciliği

840034500002218

2

2

0

3

6

Dersin Amacı

Konteyner sistemleri ve deniz liman işletmeciliği dersinin temel amacı, dersin öğrencilerinin, uluslararası taşımacılık ve lojistik yönetimi içerisinde yer alan temel kavram ve fonksiyonlarla konteyner elleçlemeleri, liman operasyonları, serbest bölge ve gümrük mevzuatı, ulusal ve uluslararası liman örnekleri ile sektör hakkında temel bilgi gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

Ders İçeriği

Konteyner sistemleri; tanım, türleri, kullanım amaçları, Liman operasyonları; liman tanımı, liman ekipmanları, gemi türleri, liman maliyetleri, liman yönetim şekilleri, Denizcilik sektörü; tarihi gelişim, denizcilik terimleri, denizcilik altyapısı ve işletmeleri, ithalat ihracatta denizcilik ve operasyonel elemanlar, Türkiye ve Dünya limanları değerlendirmeleri,

                           

 

 

 

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

345084000002302

3

0

0

3

5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere etkin bir tedarik zinciri yönetimi sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek ve daha planlı bir lojistik sistemi kurmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Ders İçeriği

Tedarik Zinciri Kavramı, Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı, Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları, Tedarik Zincirinin Yapısı ve Gelişimi, Tedarik Zinciri Üyeleri, Tedarik Zinciri Yönetim Süreçleri, Tedarik Zinciri Yönetiminde Etkili Olan Yaklaşımlar, Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi, İnternet Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi.

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

LOJİSTİKTE SİMÜLASYON YÖNETİMİ

345084004822228

3

0

0

3

5

Dersin Amacı

Bu ders, lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamalar yardımı ile modelleme ve simülasyonun temellerini öğretmeyi amaçlar. Burada amaç, öğrencinin ulaştırma modelleri, şebeke analizi ve kuyruk teorisi yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayarak örnek bir model oluşturması ve lojstik sistemine en uygun çözümleri elde etmesidir.

Ders İçeriği

Simülasyon kavramına giriş, lojistikte simülasyon ve genel kullanım alanları, lojistiğe yönelik karar problemlerinin tanımlanması, model kurma ve doğrusal programlama, ulaştırma modelleri, şebeke analizi, bekleme hattı modelleri