Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

İşletmeye Giriş

345000000002101

3

0

0

3

6

Dersin Amacı

Öğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır. İşletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır.

Ders İçeriği

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

Sayısal Beceriler

461000000002105

4

0

0

4

4

Dersin Amacı

Matematiğin mesleki anlamdaki önemini kavratarak, önlisans programlarını tamamlayabilmesi için gerekli matematiksel altyapıyı sağlamak.

Ders İçeriği

Sayılar, cebir, denklemler, oran ve orantı, kümeler.

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

Pazarlama

342000000001301

3

0

0

3

5

Dersin Amacı

Öğrencilerimize, pazarlamanın temel kavramlarını ve pazarlama bileşenlerini öğretmek, tüketici davranış ve beklentilerinin kavranmasını sağlamak, tüketici istek ve ihtiyaçlarının çağımızın gerekleri doğrultusunda en doğru şekilde nasıl karşılanabileceğini göstererek, pazarlama alanındaki yeni gelişmeleri izleyebilecek ve değerlendirebilecek yetkinliğe sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Pazarlamanın tanımı, amaçları, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreçlerinin tanıtılması, modern pazarlama anlayışının dayandığı unsurlar, müşteri odaklı pazarlama anlayışının günümüzdeki önemi, pazar kavramı ve tüketici davranışlarının öğrenilmesi, reklam ve marka kavramlarının pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi, ve pazarlamadaki yeni trendler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

Müşteri İlişkileri Yönetimi

342034500001422

2

0

0

2

5

Dersin Amacı

Öğrencilerimizin; işletme stratejisini müşteri odaklı olacak şekilde kurgulayabilen, etkin iletişim, müşteri değeri, müşteri sadakati, müşteri tatmini kavramlarını bilen, müşteri ilişkileri yönetimi ile kalite kavramı arasındaki bağlantıyı kurabilen,  üretim ve pazarlama anlayışını müşteri beklentilerine göre şekillendirebilen,  doğru bilgiyi net ve hızlı bir şekilde kullanabilen, MİY sürecinde kullanılması gereken teknolojilerin yerini ve zamanlamasını saptayabilen, çözüm odaklı, yeni gelişmeleri izleyebilecek ve değerlendirebilecek yetkinliğe sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Önemi, Müşteri Tanımı ve Müşteri Çeşitleri, Yeni Dünya Düzeninde Müşteri İstek ve İhtiyaçlarının Tanınması, Müşteri Değeri, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Tatmini, Müşteri Sadakatinin Sağlanması, Müşteri Şikayetlerinin Önemi, Müşteri İlişkileri Yönetimi – Kalite Kavramı Arasındaki İlişki, Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Bileşenleri, Müşteri Tutma Aksiyonları, Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Teknoloji ve Bilgi Yönetimi arasındaki İlişki, Dünyadaki En Yeni Gelişmeler.

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

İnsan Kaynakları Yönetimi

345031100001303

3

0

0

3

5

Dersin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel kavramları bilinmesini sağlamak ve sektörde karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili pratik ve akademik bilgilere sahip olmalarını sağlamak

Ders İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimin tüm alt fonksiyonları birbirini takip eden mantık sırası içerisinde işlenmektedir. Vaka analizleri ile öğrencilerin konuları daha iyi anlamaları sağlanmaktadır.

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

Muhasebe İşlemleri

344000000000201

2

2

0

3

8

Dersin Amacı

Öğrencilere İşletmelerdeki muhasebe süreçleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceriler kazandırmak

Ders İçeriği

Muhasebe , bilanço kavramı ,hesap kavramı , muhasebe sistemi , varlıkların izlenmesi ,kaynak hesapları ,Gelir ve Gider hesapları ,Nazım hesaplar ,Dönem sonu işlemleri

Ders

Kodu

Teorik

Uygulama

Lab.

Ulusal Kredi

Öğretim planındaki

AKTS

Yönetim Bilişim Sistemleri

322048203451202

2

0

0

2

5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere yönetim bilişim sistemleri biliminin temel esaslarını tanıtmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere öncelikle temel işletme yönetimi, yönetim ve organizasyon kavramları ile birlikte bilgisayar bilimleri kavramları sunulmakta ve örgütlerdeki işleyişin daha verimli ve etkin kılınabilmesi için kullanılan bilişim sistemleri farklı sınıflandırmalara göre tanıtılmaktadır. Ayrıca bir bilişim sistemini oluşturma sürecinin aşamaları da öğrencilere tanıtılmaktadır. Böylece öğrencilerin bölümlerine ait bilgisayar destekli bilişim sistemi kurma sürecine ait genel bir bakış açısı edinmesine çalışılmaktadır.

Ders İçeriği

Günümüzdeki Küresel İşlerde Bilişim Sistemleri, İşletmelerde Kullanılan Bilişim Sistemi Türleri,Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji,           Bilişim Sistemleri Donanımı, Bilişim Sistemleri Yazılımı, Veritabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, İnternet ve WWW, Operasyonel Düzeyde Yetkinlik İçin Bilişim Sistemleri, Elektronik Ticaret: Dijital Âlemdeki Pazarlar ve Ürünler, Örgütlerde Karar Verme Sistemleri, Sistemlerin Geliştirilmesi ve Değişimin Yönetilmesi , Proje Yönetimi: Sistemlerin İşletme Değerlerinin Oluşturulması ve Değişimin Yönetilmesi