Toplum sağlığının korunmasının, hastalıkların rehabilite edilmesi ve sağaltımlarının gerçekleştirilmesinde nitelikli, donanımlı, eğitimli, motivasyon ve performansı yüksek her kademede sağlık personellerine ihtiyaç duyulmaktadır. OECD ülkelerinde 100.000 kişiye düşen yeni mezun hemşire sayısı 39 iken, bu rakam Türkiye için sadece 6’dır. Devlet politikası olarak, 2010 yılında mevcut 165.000 hemşire ve ebenin, 2023’e kadar 400.000 kişiye çıkarılması hedeflenmektedir.


Sağlık personelleri içinde aktif bir rol üstlenen hemşirelik mesleğinin icrasında, genel olarak hemşireliğin dayandığı tüm bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmasının yanında, sağlıklı ve hasta bireylerde fizyolojik ve patolojik her türlü fonksiyonel değişiklik ve davranışları irdelenebilmesi, sağlıklı ve hasta kişiler ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkinin yeterli düzeyde değerlendirebilmesi ve yorum yapabilme yetisinin üst düzeyde olması gerekmektedir.    


Hemşirelik bölümünün amacı, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti veren bütün kuruluşlarda, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, okullarda, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, yaşlı bakımevlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde meslek etiği ve sağlığın temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiyle donatılmış, evrensel ve kültürel değerlerler ile yüksek nitelikte hizmet sunacak kapasitede teknik donanıma sahip, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, yaptığı araştırmalar ve ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar yoluyla hemşirelik biliminin gelişmesine katkıda bulunacak hemşireler yetiştirmektir.