İktisat Bölümü; İktisat biliminin nitelik ve nicelik olarak değişmesine, gelişmesine ve karmaşıklaşmasına paralel olarak iktisat eğitimi almış insan gücüne olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. İktisat biliminin metodolojisine sahip, iktisadi düşünce ve nosyonunu kavramış, teori ile pratik arasında ilişkiler kurabilen ekonomik olayları doğru bir şekilde yorumlayabilen insan gücünü yetiştirmek bölümün ana amacıdır. Diğer bir ifade ile bir bilim olarak iktisadın öğretilmesi ve bunun yanı sıra Türkiye ve dünya ekonomilerindeki gelişmeleri yakından izleyerek, öğrencileri bu gelişmeleri analiz edebilecek bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz; Örnek olaylarla dünya ve Türkiye ekonomisini tarihi süreç içerisinde farklı yönleriyle tanıyan, iktisadi yaşamın her aşamasında araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışabilecek yeterlilikte ve yetenekte iktisatçılar yetiştiren bir eğitim verilmesini hedeflemektedir.

Bu bölümün eğitim dili karma olup, derslerin en az %30’u İngilizce %70’i Türkçe’dir.

 

İngilizce hazırlık zorunludur.

 Prof. Dr. Selahattin SARI
Bölüm Başkanı