BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

LİSANS PROGRAMI –DERS İÇERİKLERİ

 

 1. Yarıyıl

380031200001111 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku - Introduction to Civil Law and Law of Legal Persons

Medeni Hukuka giriş ve kişiler hukuku dersinin amacı öncelikle öğrenime yeni başlayan öğrencilere genel olarak hukuk sistemleri ve Türk Medeni Hukuku hakkında etraflı bilgi vermektir. Medeni Hukuka Giriş bölümünde, hak kavramı, hakkın çeşitleri ve hakkın korunması ile ilgili konular bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu kapsamında iyiniyet ve dürüstlük kuralı kavramları da Medeni Hukuka giriş bölümünde ele alınacaktır.

Kişiler Hukuku bölümünde ise gerçek ve tüzel kişiler incelenecektir.  Gerçek kişiler hukukunda kişiliğin başlangıcı, hak ve fiil ehliyeti kavramları ile ehliyet durumlarına göre şahısların işlem kabiliyeti ve ad, hısımlık, yerleşim yeri gibi konulara yer veren kişisel durum ve kişisel durum sicilleri ele alınacak, kişiliğin ölümle veya gariplik kararı ile ya da ölüm karinesi ile sona ermesinin sonuçları değerlendirilecektir. Kişilik hakkının içeriği ve kişinin korunması yolları da yine dersin konuları arasındadır. Tüzel kişiler hukukunda, tüzel kişilik kavramı, tüzel kişiliğin kazanılması, tüzel kişiliğin çeşitleri ve tüzel kişilere ilişkin genel kurallar ele alınacak, tüzel kişilerin kuruluşu, hak ve fiil ehliyeti ile tüzel kişiliğin sona ermesi kavramları üzerinde durulacaktır. Medeni Hukuk tüzel kişileri olarak bilinen dernek ve vakıfların kavram, tüzel kişilik yapısı, kuruluşuna, ana unsurlarına ve sona ermelerine ilişkin özellikleri bakımından ayrı ayrı incelenecektir.

141000000001101Akademik ve Sosyal Oryantasyon - Academic and Social Orientation

Bu dersi kapsamında üniversitemiz idari birimlerinin hizmetleri ve üniversitemizin sunduğu olanaklar öğrencilere tanıtılacak, akademik hakları ve sorumlulukları öğretilecektir. Bu ders sayesinde öğrenciler üniversitemizin sosyal imkanlarından faydalanabilecek, ortak etkinlikler içerisinde yer alabilecektir. Ayrıca öğrencilere eğitim alacağı bölüm hakkında temel bilgiler verilecektir.

380022603121252 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi - Philosophy and Sociology of Law

Hukuk Felsefesi dersinde hukuk kavramı, adalet fikri, hukukun kaynağı ve evrimi ve hukuk problemi üzerinde yoğunlaşan felsefe yaklaşımlar ele alınacaktır. Dersin amacı yoğun olarak pozitif hukukla uğraşacak olan öğrencilerin gündemine adalet meselesini getirmek ve bu konuda sistemli bir şekilde düşünmelerini sağlamaktır.

Hukuk Sosyolojisi dersinde hukukun toplumsal ve insanî kaynakları, toplumsal değişmeler ile hukukun ilişkisi ele alınacaktır. Dersin amacı, öğrenciye hukuk bilimine toplumsal gerçeklik açısından bakabilme yetisini kazandırmaktır.

224031300001132 Modern Dünyanın Oluşumu - Making of The Modern World

Modern dünyanın oluşumu, coğrafi keşifler, Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali, kapitalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin doğuşu, I. ve II. Dünya Savaşı, soğuk savaş dönemi ve sonrasındaki gelişmeler, günümüzde ortaya çıkan siyasi, ekonomik oluşumlar ve Türk dünyasına etkileri bu dersin kapsamında öğrenciyle paylaşılacaktır.

380000000001199 Mesleki Oryantasyon ve Hukuka Giriş - Professional Orientation and Introduction to Law

Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları, genel hukuk prensipleri, adalet ve eşitlik kavramları, hukukun kaynakları, hukuka giriş dersinin konusunu oluşturmaktadır.  

380000000001121 Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) -  Constitutional Law (General Principles)

Zorunlu bir kamu hukuku dersi olan bu derste, Anayasa Hukukunun genel ilkeleri ve kuralları incelenmektedir. Öncelikle Anayasa Hukukunun konusu ve yönteminin ele alındığı Anayasa Hukuku’nun genel teorisi başlığı altında; siyasi iktidar, özellikleri, kaynağı ve meşruluğu incelenmektedir. İktidarın kurumsallaşmış şekli olarak devlet, devlet biçimleri, devletin biçimsel temeli olarak Anayasalar incelenmektedir. Bu bölümde ayrıca kavram olarak Anayasa, Anayasa hareketleri, Anayasanın anlamı ve türleri, anayasaların yapılması ve değiştirilmesi başlığı altında asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar ve kanunların anayasaya uygunluğu ve denetimi konuları bu dersin kapsamındadır. 

222000000001101 İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma (B1) - Critical Reading and Writing in English (B1)

Bu dersin amacı öğrencilere yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.


 2 . yarıyıl

 380000000001141 Genel Kamu Hukuku - General Public Law

Genel Kamu Hukuku, bir yanda devletin kökeni ve oluşumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak işlevini görmektedir. Derste, her düşünce akımını en iyi yansıtan düşünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana hatlarıyla “devlet” örgütünü açıklamaya çalışan görüşleri tanıtıp bu alanda geniş bilgi edinmek isteyenlere çalışma kolaylığı sağlamaktadır. Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir.

380031200001112 - Medeni Hukuk (Aile Hukuku) - Civil Law (Family Law)

Medeni Hukuk (Aile Hukuku) dersinin konuları arasında tüzel kişiler hukuku ile aile hukuku bulunmaktadır. Aile hukuku dersinin konusu ise, Medeni Kanun kapsamında nişanlanma, evlenme, evlenme engelleri, evlenmenin hükümsüzlüğü konularına yer vermektedir. Aile hukukunun konuları arasında, evliliğin sona ermesi ve özel olarak boşanma sebepleri değerlendirilmekte, öğrenciye boşanma davası hakkında genel bilgiler, boşanma davasında uygulanacak usul ve alınacak önlemler hakkında bilgi verilmekte, uygulama çalışmaları ile öğrencinin güncel sorunlara yaklaşımı kolaylaştırılmaktadır. Bunun yanı sıra mal rejimleri, soybağı, soybağının kurulması ile hükümleri ve vesayet kurumu üzerinde durularak dönem tamamlanmaktadır. 

461031003401101 Sosyal Bilimler İçin Matematik - Mathematics for Social Sciences

Cebirin incelemesi, denklemlerin uygulamaları, lineer eşitsizlikler, eşitsizliklerin uygulamaları, fonksiyonlar ve grafikler, çizgiler, paraboller ve sistemleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, matris cebiri, olasılık, istatistiğe giriş, limit ve süreklilik, türev ve türev ek konuları, eğri çizimi, integraller, integral yöntemleri ve uygulamaları, sürekli rasgele değişkenler, finans matematiği, lineer programlama ve çok değişkenli hesaplama konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

380000000001122 Türk Anayasa Hukuku Turkish Constitutional Law

Anayasa Hukuku I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste ise Türk Anayasa Hukuku başlığı altında Osmanlı Anayasal gelişmeleri, Cumhuriyet dönemi Anayasal gelişmeleri, özellikle 1982 Anayasa’na ilişkin reformlar ele alınmakta, devlet örgütlenmesinin temel düzenlemeleri incelenmektedir. Bu kapsamda siyasi partiler, TBMM’ nin içyapısı ve çalışma düzeni, TBMM üyelerinin seçimi, hukuki statüsü konuları incelenmektedir. Ayrıca yasama fonksiyonu, yasama işlemleri, TBMM’nin görev ve yetkileri, yürütme organı ve fonksiyonu, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluna ilişkin başlıklar dersin konusu dâhilindedir. Yargı başlığı altında yargı yetkisi, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik güvencesi, hâkimler ve savcılar Yüksek Kurulu, yüksek mahkemeler incelenmektedir.

380022400001152 Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku - Legal History and Roman Law

Hukuk Tarihi dersinde tarihin farklı devirlerinde uygulanmış hukuk sistemleri karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften ele alınacaktır. Türklerin İslâmiyet’e girmeden önceki hukuk uygulamaları, İslâm hukuku, Osmanlı Devleti’nin örfî hukuku, Tanzimat’tan sonraki ve Cumhuriyet dönemindeki kanunlaştırma hareketleri anlatılacaktır. Dersin amacı öğrencilerin derinlikli bir tarih anlayışıyla hukukî meseleleri ele alıp yorumlayabilmelerini sağlamaktır.

Modern hukukun kurum ve kavramlarının temel kaynağını konu alan Roma Hukuku üzerinde özellikle durulacaktır. Roma siyasal tarihi ve Roma kurumları ile Roma özel hukuku (şahıs, aile, eşya, borçlar ve usul hukuku) günümüz hukukuna temel oluşturmak açısından ele alınacaktır. Dersin amacı öğrencilerin modern hukuk kavramlarının gelişimini kavramalarını sağlamaktır. 

482000000001100 Bilgi Teknolojileri Kullanımı - Information Technology

Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları ve  forumlar, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, işlem tablosu, sunum hazırlama, internet ve kariyer, kişisel web sitesi hazırlama.


3 . yarıyıl

313000000001101 Siyaset Bilimine Giriş - Introduction to Political Science

Siyaset Bilimine Giriş dersinin başlıca konuları, devlet, iktidar ve siyasal iktidar kavramları; siyasal iktidarın meşruluk sorunu, siyasal iktidarın sınırlandırılması; siyasal partiler ve baskı gruplarıdır. Ayrıca, batı demokrasisi, sistem analizi, siyasal gelişme ve tipolojileri, ideoloji ve tipleri, uluslararası ilişkilerde aktörlerin ve sistemlerin de öğretilmesi hedeflenmektedir.

380000000001233 Ceza Hukuku Genel Hükümler - Criminal Law General Provisions

Bu ders kapsamında suç teorileri, suç, suçun unsurları olan maddi unsur (fail, hareket, netice, mağdur, nedensellik bağı), manevi unsur (kast, olası kast,taksir, bilinçli taksir) ve hukuka aykırılık (ve hukuka uygunluk nedenleri), kusurluluk (kusur yeteneği, kusur yeteneğini etkileyen haller, kusurluluğu etkileyen nedenler) ve suçun özel görünüş biçimleri olan teşebbüs, iştirak ve içtima kurumları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bu ders çerçevesinde ayrıca uygulama çalışmaları yapılarak öğrencilere karar analizi yöntemleri anlatılmaktadır.

380034300001221 İdare Hukuku (Genel Esaslar) - Administrative Law (General Principles)

Zorunlu olan bu dersin amacı, öğrencilere idare ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütününü tanıtmaktır. İdare hukukunun kaynakları, kamu hukuku içinde idare hukukunun yeri, hukuk devleti kavramı, yönetim, merkezden yönetim, yerinden yönetim örgütlenmesi, kamu hizmeti ve kamu yararı, ‘ idare’ yi oluşturan kuruluşlar, idari vesayet ve hiyerarşik denetim, yönetsel hiyerarşi, devlet memurlarının hukuki statüleri, kamu malı, kamuya ait alanlara uygulanan hukuki rejim, kamulaştırma prosedürü ve özelleştirme prosedürü ders kapsamında incelenmektedir. Ayrıca idari işlemler (idari kararlar), tanımı, özellikleri, türleri, sakatlık halleri ve bu sakatlık hallerine ilişkin yaptırımlar ve idari kararların sona ermesi incelenmektedir. İdari sözleşmeler, türleri ders kapsamında yer almaktadır.

224031300001101 Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu - Principles of Ataturk and Formation of Modern Turkey

Halk egemenliği ve çağdaşlığı esas alarak, genç Türkiye Cumhuriyetinin temellerini oluşturan, bugün dahi değerinden ve öneminden hiçbir şey yitirmemiş olan Atatürk ilke ve inkılâpları ders kapsamında incelenmektedir. İlk yarıyılda milli mücadele tarihi ele alınırken, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma ve yıkılma nedenleri, Türkiye Cumhuriyetinin ortaya çıkma sürecine ışık tutması amacıyla incelenmektedir. Buna bağlı olarak Kurtuluş Savaşı, dönemin siyasi, ekonomik ve tarihsel koşulları göz önünde tutularak bütün yönleri ile ele alınmaktadır

380000000001241 Devletler Genel Hukuku - International Law

Bu ders çerçevesinde, uluslararası hukukun temel kurallarını ve bu kuralların günümüzdeki yansımaları ele alınmaktadır. Devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri, uluslararası anlaşmalar, uluslararası teamül kuralları bu dersin konuları arasında yer almakta olup, değişen dünya düzeninde bu kavramların sorgulanması ve yerlerinin belirlenmesini öğrenciye düşündürtmeyi hedeflemektedir. Ulusal yargı kararları ve uluslararası doktrinin de yardımıyla daha küresel bir bakış açısı kazanarak, dünya meseleleri hakkında fikir edinilmesi gerekliliğini fark ettirmek ve evrensel olarak daha insancıl bir hukuk düzeninin yaratılması için çabalamanın önemi vurgulanmaktadır. Ders bir yarıyıl boyunca devam edecektir. 

462031003401201 Sosyal Bilimler İçin İstatistik - Statistics for Social Sciences

İstatistiğin temel kavramları, frekans dağılımları, frekans dağılımlarının tablo ve grafikle gösterilmesi, betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık, standart puanlar ve çapraz tablolar, kuramsal temellere inilmeksizin yalın ve anlaşılır formüllerle anlatılır.


4 . yarıyıl

380000000001482 Hukuk Metodolojisi - Methodology of Law

Hukuk metodolojisi dersinin amacı iyi bir hukukçu olmak için hukuk fakültesi öğrencilerine edinmeleri gerekli olan vizyonu sunmaktır. Karşılaşılan somut hukuki sorunları çözmek için doğru araştırma yöntemlerinin öğretilmesi ve düşünme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Kısaca öğrencilerin, öğrendikleri hukuk bilgisini somut olaya uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine, hukuk dogmatiğinin genel yapısı; norm türleri, hukuk normlarının mantıki yapısı ve unsurları; mantık-hukuk ilişkisi, kanunların somut olaya uygulanmasındaki mantık silsilesi; hukuki soruna konu olan olayın oluşumu ve hukuken nasıl değerlendirileceği; başlıca bilgi edinme yöntemleri; kanunların yorumu ve yorum unsurları, hukuktaki boşlukların doldurulması, boşluk kavramı ve türleri üzerinde durulmaktadır.

380034400001211 Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Law of Obligations General Provisions

Borç kavramı ve borçlar hukukuna ilişkin kavramlar Borçlar Kanunu temel alınarak öğrenciye genel bilgilerin verilmesinden ardından borcun kaynakları bahsine geçilecektir. Sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ana başlıkları altında her bir kavram ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Sözleşmenin kurulması, unsurları, geçerlik şartlarının belirlenmesi, irade sakatlıkları ve yaptırımları, sözleşmenin şekil şartları, temsil konularının yanı sıra, haksız fiil konusunda genel olarak haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırılık, zarar kavramları ve kusursuz sorumluluk halleri ders kapsamındadır.

Borçların ifası ve ifa etmemeden doğan sorumluluklar ile borçları sona erdiren sebepler üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra üçüncü kişinin edimini taahhüt, üçüncü kişi lehine sözleşme, müteselsil borçluluk, şarta bağlı borçlar kavramları ile sebepsiz zenginleşme kavramı ile kanundan doğan borçlar hakkında da bilgi verilecek, dersler konuların bitiminde gerçekleştirilecek uygulama çalışmaları ile pekiştirilecektir.

380034300001222 İdare Hukuku (YargılamaHukuku) - Administrative Law (Trial Law)

Bu ders kapsamında İdari yargı kuruluşları; Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Sayıştay,  yargı denetimi, idari yargı usulü, hukuka aykırı idari işlemler aleyhine iptal davası, yönetimce ihlal edilen hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi ders kapsamı içinde yer almaktadır. Ayrıca tam yargı davaları İdare Yargı dersinin konusunu oluşturmaktadır. 

380000000001292 - Uluslararası Örgütler Hukuku - International Institutional Law

Uluslararası Örgütler Hukuku dersinde uluslararası hukukun asli kişileri olan devletlerin dışında tali olarak kabul edilen bir diğer kişilik olarak uluslararası (hükümetler arası) örgütlerin hukuki yapısına dair temel kavramlar ve tartışmalar üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Öğrencilere, uluslararası örgütler ve devletlerin uygulamaları ve aralarındaki ilişkilerin yapısı öğretilmektedir. Öğrenciler, uluslararası örgütler ile ilgili olarak karşılaştırmalı ve çözümsel bakış açısına sahip olarak, uluslararası hukuk konusundaki teorik yaklaşımların güçlü ve zayıf yönleri üzerinde değerlendirme yapacak konuma getirilmektedir. Dersin temel amacı, öğrencilerin, uluslar arası örgütlerin önemini ve uluslararası hukuk ile ilgili bir uyuşmazlıkla karşı karşıya kaldıklarında uluslararası hukukun ve kurumlarının temel bilgilerine sahip olarak soruna doğru kaynaklarla çözüm bulmalarını temin etmektir. Ders bir yarıyıl boyunca devam edecektir.

380000000001401 Avupa Birliği Hukuku - European Union Law

Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve "Uluslarüstü" niteliği; kurucu anlaşmalar; topluluk organları ve bunların hukuk yaratma yetkileri; topluluğun hukuk sistemi ve üye devletlerin milli hukukları ile olan ilişkisi; Türk-AB ilişkilerinin tarihi gelişimi ve Türk hukukunun Avrupa Topluluğu Hukuku karşısındaki durumu; Serbest dolaşım hakları; topluluk hukukunun rekabet, çevre korunması, yönetimde şeffaflık ve hukuka bağlılık gibi temel ilkeleri ve Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birlği’nin hukuki yönleri bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

223000000001101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma - Critical Reading and Writing in Turkish

Bu ders, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını, öğrencileri Türk edebiyatının yapıtlarıyla tanıştırmayı, eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı, yapıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu meyanda Türkçe I dersinde yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçe’nin bağlı olduğu dil ailesi ve özellikleri, Türkçe’nin ses, yapı ve sözdizimi özellikleri, noktalama işaretleri ve yazım kuralları hakkında bilgi verilerek öğrencilerin güzel konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılır. Ayrıca, bilgilendirici yazım türleri olan makale, köşe yazısı, deneme, günlük, anı gibi yazılarla yaratıcı yazı türleri olan roman, öykü ve tiyatro üzerine teorik bilgiler ve yazım denemeleri yapılır.


5 . yarıyıl 

380034400001212 Borçlar Hukuku Özel Hükümler - Law of Obligations Special Provisions

Sözleşme kavramının derinlemesine incelendiği Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersinde, Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşme tiplerine geniş yer verilmekle birlikte, başka kanunlarda yer alan sözleşme çeşitleri ve kanun tarafından düzenlemeyen sözleşme tipleri ele alınmaktadır. Taşınır ve taşınmaz sözleşmesi, trampa, bağışlama, adi kira, hâsılat kirası, finansal kiralama, hizmet sözleşmesi, istisna (eser) sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, neşir sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, vedia, kefalet ve garanti sözleşmesi ve bu sözleşme tiplerinin ayrıntılı biçimde kuruluşları, işleyişleri ve sona ermelerine yönelik esaslar dersin konuları arasında yer almaktadır.

380031200001351 Medeni Usul Hukuku - Civil Procedure Law

Medeni usul hukukunun içeriğinde öğrencilere yargılama sürecinin nasıl başlayacağı, medeni usûl hukukunun yargı çeşitleri içerisindeki yeri, mahkeme teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi ve genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri anlatılır.ayrıca mahkemelere yardımcı organlar,davanın açılması,deliller,yargılama ve hüküm hakkında da bilgi verilir. Medeni usul hukuku dersinde öğrencilere yargılama sürecinin nasıl başlayacağı, medeni usûl hukukunun yargı çeşitleri içerisindeki yeri, mahkeme teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi ve genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri anlatılır; ayrıca mahkemelere yardımcı organlar, davanın açılması, deliller, yargılama ve hüküm hakkında bilgi verilir.  

380034000001322 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) - Commercial Law (Commercial Business)

Ticaret Hukuku – Ticari İşetme dersinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilk kitabı olan Ticari İşletmeler bölümü anlatılacaktır. Ticari işletmeler kapsamında, özellikle Ticaret Kanunu çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri, rehni ve tacir kavramları ele alınacaktır. Ayrıca tacir olmanın getirdiği hak ve yükümlülükler, yani tacir sıfatının sonuçlarına değinilecektir. Bu hususlardan başka, bir ticari işletmeyle ilgili olarak faiz, ticaret sicili, ticari işletme merkez ve şubesi, işletme adı, ticaret unvanı kavram ve konuları üzerinde durulacaktır. Ticari hayatta sık karşılaşılan bir diğer konu olan haksız rekabet de bu ders kapsamında işlenecektir. Bu hususta haksız rekabetin ne olduğu, hangi hallerin haksız rekabet sayıldığı, bu alanda açılabilecek davalar gibi önem arz eden hususlara değinilecektir. Son olarak ticari işletmelerin tutmakta oldukları ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları konuları bu ders kapsamında öğrencilerimize sunulacaktır.

 380000000001362 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku - Intellectual and Industrial Property Law

Fikri Mülkiyet Hukuku dersinde fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret kavramları tanımlanır. Bunların ulusal ve uluslararası düzeyde korunması; bu hakların doğumu için yapılması gerekenler ve doğmuş hakların korunmasına ilişkin davalar; Türk Hukukunda bunlar için sağlanan koruma sistemi ortak yönleriyle açıklanır. 

320000000001107 Genel İletişim - General Communication

Bu ders kapsamında genel iletişimin ne olduğu, önemi, foksyonları, iletişim çeşitleri ve modelleri ve örgütsel iletişim süreci konularının yanı sıra iletişimde bilgi teknolojinerinin örgütlere sağladığı hizmetler konularını işlenecektir. Ayrıca ders kapsamında etkili iletişime dair, konuşma, dinleme, beden dili, etkili hitabet dersleri öğrenciye sunulacaktır.

313031200001114 Sivil Toplum Kuruluşları - Non Govermental Organisations

Sivil toplumun tanımı, tarihsel gelişimi, özellikleri. Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri, demokrasi ile ilişkileri, sorunları. Sivil toplum kuruluşlarının baskı yöntemleri. Sendikalar, dernekler ve vakıflar.Türkiye'de ve Uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşları. 


6 . yarıyıl

314000000001101 Ekonominin Temelleri - Fundamentals of Economics

Makro ve mikro ekonomik teorilerle, tüketici, işletme, kamu ve özel sektörün ekonomik yaşamdaki rolleri gibi kavramlar hakkında temel bilgilerin aktarılması dersin amacını oluşturur. Bu dersin giriş bölümünde, temel ekonomik kavramlar ve mikro ekonomik analizlerin temel özelliklerinin üzerinde durulduktan sonra bu hususları uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Ders süresince öğrenciler, tüketici kesiminin, işletmelerin, kamusal ve özel sektörün ekonomik yaşamdaki rolleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Makro ekonomi kavramı çerçevesinde fiyat teorisi, para teorisi, milli gelir, arz-talep fonksiyonu ve ilişkisi, fiyat oluşumu ve enflasyon, devalüasyon ve revalüasyon konuları ele alınmaktadır. Ekonomik teori ile ekonomi yönetimi arasındaki köprüyü ifade eden işletme ekonomisinin konusu ise; üretim, maliyet ve talep analizleri, talebi etkileme aracı olarak reklam, fiyatlandırma, yatırım kararlarına ilişkin esaslardır.

380000000001236 Ceza Hukuku Özel Hükümler - Criminal Law Special Provisions

Bu ders çerçevesinde öğrencilerin genel hükümler derslerinde görmüş oldukları bilgiler Türk Ceza Kanunun özel hükümler kısmında yer alan suç tipleri kapsamında incelenmektedir. Bu çerçevede insanlığa karşı suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, devlete karşı suçlar, incelenmektedir. Ayrıca örnek yargı kararları ve varsayımsal olaylar üzerinden suç tiplerinin tespitine yönelik uygulama çalışmaları da yapılmaktadır.

380034300001242 Vergi Hukuku - Tax Law

Devletin kamu gücünü kullanarak elde ettiği tüm kamu gelirlerini incelemektedir. Bu sebeple vergilere ek olarak harç, ücret, rüsum gibi kavramların da üzerinde durulacaktır. Bu derste, vergi hukukunun kaynakları ve vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları, vergi ödevi, vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu kavramları ile vergilendirme işlemleri olarak tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil kavramları, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler, harcamalardan alınan vergiler, vergi sorumluluğu, vergi yargılaması ve yargılama usulü gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca Türk vergi hukukunun, Avrupa Birliği normlarına uyumu sorunu üzerinde de durulacaktır

380034000001321 Şirketler Hukuku - Company Law

Bu ders kapsamında Ticaret Hukukunun en önemli bölümlerinden biri, 6102 S. Türk Ticaret Kanunu’nun ikinci kitabında düzenlenen Şirketler Hukuku anlatılacaktır. Adi, Kolektif, Komandit, Anonim, Limited ve Kooperatif şirket tipleri bu dersin asıl konusunu teşkil eder. Bu kapsamda, sayılan bu şirketlerin kurulma şartları ve usulü, organları, ortaklar, sorumlulukları, şirket sözleşmeleri işlenecek olup, şirketin iç ve dış ilişkilerine dair düzenlemeler üzerinde durulacaktır. Özellikle, anonim şirketler bölümünde yönetim kurulu, genel kuruldan oluşan şirket organları ve işleyişi, bu organların birbirleri arasındaki ilişkileri ile organların yetki ve görevleri işlendikten sonra, anonim şirketin kuruluş aşamaları ayrıntılarıyla işlenecektir.

380032004821271 Eşya Hukuku - Law of Property

Eşya hukuku dersinde, eşya hukukuna giriş niteliğinde genel bilgilerin öğrenciye verilmesi, temel ilke ve kavramların açıklanmasının ardından ayni hak kavramı, zilyetlik, zilyetliğin çeşitleri, zilyetliğin kazanılması ve kaybı, taşınır mülkiyeti ve mülkiyeti kazanma yolları, tapu kütüğü ve yazımları, taşınmaz üzerinde ayni hak kazanılması, taşınmaz mülkiyetinin kapsam ve sınırları ve taşınır ve taşınmaz mülkiyetin kaybı konuları ele alınacaktır. Mülkiyet hakkının özel bir türü olan kat mülkiyeti kavramının detaylı olarak incelemesi, kat mülkiyetinin kurulması, kat irtifakı gibi konularının yanısıra sınırlı ayni haklar ve çeşitleri, taşınır ve taşınmaz rehni ile taşınmaz rehni türlerinden özellikle ipotek kavramına yer verilmektedir.

313038000001408 İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Human Rights and Public Freedoms

Bu dersin konusu, uluslararası belgelerde düzenlenen insan haklarının yine uluslararası organlar aracılığıyla yorumlanıp uygulanmak suretiyle korunmalarıdır. İnsan Hakları Hukuku'nun temel tartışma konuları ve yöntemleri incelenecektir. Bu bağlamda, öncelikle ‘hakların ihlali' kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımlar ele alınacaktır. Ayrıca bu derste, İnsan Hakları Hukukuna ilişkin temel sözleşmeler, belgeler ve uluslararası antlaşma metinleri incelenerek, evrensel nitelikteki bu normların ulusal hukuk cephesindeki uygulamalar ile etkileşimi ortaya konulacaktır. Son olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları analiz edilecektir.


 

7 . yarıyıl

 380000000001215 İcra Ve İflas Hukuku - Execution and Bankruptcy Law

İcra ve iflas hukuku dersinin içeriğinde icra ve iflas hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, genel haciz yolu, borç, borçlu ve alacaklı terimlerinin ne anlama geldiği yer alır. Dersin en temel işlevi borçların Devlet eli ile nasıl îfâ edileceğini anlatmaktır. Ayrıca iflasın sonuçları ve konkordato da ders kapsamında incelenir. İcra ve iflas hukuku dersinin içeriğinde icra ve iflas hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, genel haciz yolu, borç, borçlu ve alacaklı terimlerinin ne anlama geldiği yer alır. Dersin en temel işlevi borçların Devlet eli ile nasıl îfâ edileceğini anlatmaktır. Ayrıca iflasın sonuçları ve konkordato da ders kapsamında incelenir.    

380000000001392 Sigorta Hukuku - Insurance Law

Bu ders çerçevesinde sigorta hukukunun temel esasları güncel sorunlar çerçevesinde öğrenciye aktarılacak ve bu hukuk dalı ile ilgili karşılaşılan sorunlar hakkında uygulama çalışmaları ile konular anlatılacaktır.

380000000001411 Miras Hukuku - Heritage Law

Miras hukukunun temel kavramları ve kanundaki düzenleme biçimlerinin değerlendirildiği bu derste amaç kişinin ölümünden sonra yaşamında sahip olduğu hak ve borçlarına ve sair isteklerine ilişin düzenlemelerdir. Yasal mirasçılık, zümre sistemi, sağ kalan eşin, evlatlığın ve devletin mirasçılığı ve bunların özelliklerinin yanı sıra, ölüme bağlı tasarruflar olarak nitelendirilen vasiyetname ve miras sözleşmelerinin şekil, ehliyet ve geçerlilik açısından değerlendirilmesi konularını işleyen bu derste, mirasın açılmasından miras ortaklığının giderilmesine kadar geçen aşamalardaki ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, resmi defter tutma ve resmi tasfiye gibi konular ele alınacaktır. Miras ortaklığının sona ermesi, mirasta denkleştirme, tenkis ve mirasın taksimi konuları da yine bu dersin başlıkları arasında görülmektedir.

380000000001212 Ceza Usul Hukuku - Criminal Procedure Law

Bu ders çerçevesinde ceza muhakemesi normu kavramı, ceza muhakemesi hukukunun kaynakları, ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları (yargılama makamı, iddia ve savunma makamları), ceza muhakemesi sistemleri, ceza muhakemesi şartları, yargılama yetkisi (yer, kişi ve görev yönünden yetki), ceza muhakemesinin süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri ( yakalama, gözaltına alma, tutuklama, elkoyma, arama) , soruşturma evresi, kovuşturma evresi incelenerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dökebilecekleri uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca kanun yolları olan itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi hususları, nedenleri, sonuçları ve etkileri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Mahkeme kararları ve varsayımsal olaylar üzerinden öğrencinin teorik bilgilerini uygulamaya aktarma becerisi kazandıracak uygulama çalışmaları da bu ders kapsamında gerçekleştirilecektir.

380000000001489 Hukuksal Metin Hazırlama Projesi - Legal Text Project

Öğrencilere verilen proje kapsamında ilgili çalışma konusu kapsamında, ilgili kaynakların fiziksel ve elektronik veritabanlarında araştırılması, analizi, yorumlanması, çözüm üretilmesi, ilgili Yüksek Mahkeme Kararlarının araştırması, öğrencilere sunulan tez yazım kılavuzu çerçevesinde akademik yazım tekniklerinin kullanılması.

380034000001314 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Labor and Social SecurityLaw

Çalışma yaşamının esaslarını belirleyen iş hukuku bireysel ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bireysel iş hukukunda; kavram olarak iş hukuku ve niteliği ile Türkiye’de ve dünyada iş hukukunun tarihsel gelişimini ele alınarak derse giriş yapılmaktadır. İş hukukunun temel kavramlarından olan işçi, işveren, işveren vekili, işyeri kavramları incelenmektedir. İş hukukunun kapsamı ve kanunda sayılan istisnalar ele alınmaktadır. Ayrıca ders işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi düzenlenmesi, iş sözleşmesinin kurulması, unsurları, hukuki niteliği, türleri ve sona ermesi hallerini içermektedir, İşçi ve işverenin hak ve borçları gibi konular ile çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin konuları incelenmektedir. Toplu iş hukuku ise sendikanın tanımı ve unsurları, Türkiye’de ve dünyada sendikacılığın tarihi gelişimi,  bu sendika ve konfederasyonların kuruluşları, organları, işleyişi ve denetimleri ders kapsamı içinde yer almaktadır. Toplu iş sözleşmesi hakkı, kavramı, hukuki niteliği ve hükümleri, uygulama alanları ve sona ermesi incelenmektedir. Grev ve lokavt kavramları, grev ve lokavt kararı alınması, uygulanması, sonuçları, sona ermesi ve ertelenmesine ilişkin konuları ders kapsamında incelenmektedir. Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında Türkiye’de sosyal politikalara ilişkin hukuki düzenlemeler ve sosyal güvenlik kurumunun çalışanlar açısından işleyişi ele alınacaktır. Küreselleşmenin etkinliğini sürdürdüğü günümüzde çalışanlara, sosyal riskler karşısında güvence sağlamayı esas alan sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemeler ele alınmaktadır.


8 . yarıyıl 

380000000001381 Kıymetli Evrak Hukuku - Law of Commercial Papers

6102 S. Türk Ticaret Kanunu’nun kıymetli evraka ayrılan üçünü kitabının temel teşkil edeceği bu ders çerçevesinde kıymetli evrakın tanımı ve unsurları, özellikleri, yazılış türüne göre özellikle emre, nama ve hamiline yazılı senetler ve diğer sınıflandırmalara ilişkin hususlara değinildikten sonra ticaret kanununda en çok üzerinde durulmuş olan kıymetli evrak türlerinden kambiyo senetleri; poliçe, bono ve çek ayrıntılarıyla işlenecek, bu kapsamda bu evrakların düzenlenmesi, şekli, ciro, kabul, aval gibi konular ele alınacaktır.

380084000001461 Deniz Ticaret Hukuku - Maritime Commercial Law

Deniz ticaretinin ana kavramları olarak gemi; donatan; donatma iştiraki; kaptan; deniz yoluyla yolcu ve yük taşıma konuları ve bunların doğurduğu sorunlar işlenmektedir.

380000000001490 Hukuk Bitirme Çalışması - Graduation Project of Law

Öğrencilere verilen ilgili çalışma konusu kapsamında, ilgili kaynakların fiziksel ve elektronik veritabanlarında araştırılması, analizi, yorumlanması, çözüm üretilmesi, ilgili Yüksek Mahkeme Kararlarının araştırması, öğrencilere sunulan tez yazım kılavuzu çerçevesinde akademik yazım tekniklerinin kullanılması. 

380031300001431 Milletlerarası Özel Hukuk - International Private Law

Milletlerarası özel hukuk dersi iki yarıyıl boyunca devam edecek bir ders olup, ilk yarıyılda vatandaşlık ve yabancılar hukuku, ikinci yarıyılda kanunlar ihtilafı kuralları incelenecektir. Bu yarıyılın konusu olan vatandaşlık ve yabancılar hukuku dersinde, Vatandaşlık hukukunun temel ilkeleri, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, çifte vatandaşlık ve Türk hukukunda vatandaşlık kavramına ilişkin temel bilgiler işlenecektir. Yabancılar hukuku bölümündeyse, yabancılık kavramı ve buna uygulanacak esaslar, Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında, Türkiye’de bulunmaları, ikamet meseleleri, çalışma ve seyahat hakları ile taşınmaz mal iktisap etmeleri konuları üzerinde durulacaktır. Bu derste ayrıca kanunlar ihtilafı kuralları üzerinde durulacaktır. Kanunlar ihtilafındaki temel kavramlar ve milletlerarasındaki yetki kuralları dersin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi olarak tanımlanan yurt dışındaki bir mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye Cumhuriyeti tarafından da kabul edilmesinin ve gündelik yaşamda uygulanabilmesinin şartları ve usulleri de dersin içeriğindedir. Uluslararası nitelikteki özel hukuk sorunlarının çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olmak, öğrenciye sadece kendi ülkesi dâhilindeki iç hukuk yollarını değil, yabancılık unsuru içeren olaylarda da yorum yapabilme yeteneği kazandıracaktır.

345000000001418 Proje Yönetimi - Project Management

Bu dersin amacı başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunulması ve katılımcılara yönetsel bir bakış açısı getirebilmesidir. Ders kapsamı dahilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak ayırma, izleme ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır.

345000000001103 Girişimcilik - Entrepreneurship

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.